Pashmak پشمک یک بازی ایرانی کلمات و معمایی میباشد که شما را به چالشی بزرگ و بسیار هیجانی دعوت می‌کند تنها کافیست انگشت خود را بر روی حروفی که در اختیار شما قرار داده شده است بکشید تا کلمه مورد نظر پیدا شود و امتیاز بگیرید . اگر در مرحله ی بسیار سختی گیر کرده اید و دوست دارید جواب کامل مرحله بازی پشمک بدانید با این پست از موبو مود همراه باشید .

جواب کامل مرحله بازی پشمک

مطالب مشابه : (از تمام جوابهای بازی خواستگاری و جوابهای بازی کلمچین دیدن کنید. )

جواب کامل مرحله بازی پشمک اندروید :

۱- هوا، آهو ( توپ، پتو ) ( قدیمی : آش، آتش )
۲- پتو، توپ ( دیس، سفید ) ( قدیمی : رگ، رنگ )
۳- شنا، آشنا ( شنا، آشنا ) ( قدیمی : ریش، شیر )
۴- رنگ، رگ ( هوا، آهو ) ( قدیمی : کرفس، سفر، فکر )
۵- ریش، شیر ( رگ، رنگ ) ( قدیمی : سیاه، سایه، آیه )
۶- شیب، شب ( قدیمی : هوا، آهو )
۷- دکل، کلید ( آش، آتش ) ( قدیمی : بهنام، بهمن، نامه )
۸- غار، چراغ ( شیر، ریش ) ( قدیمی : تلفن، نفت، فن، تلف )
۹- تیله، هتل ( میل، لیمو ) ( قدیمی : حوله، هلو، لوح )
۱۰- آتش، آش ( غار، چراغ ) ( قدیمی : هند، دره، هنر، رهن، دهن )
۱۱- سفید، دیس ( دکل، کلید ) ( قدیمی : تیله، هتل )
۱۲- میل، لیمو ( هتل، تیله ) ( قدیمی : شربت، ترش، شتر، بشر )
۱۳- زنگ، گز، زن ( قدیمی : فسیل، سیل، لیف، فیل )
۱۴- آش، ماش، شام ( قدیمی : گوزن، زنگ، گز، زن )
۱۵- خل، لخت ، تلخ ( قدیمی : راز، روزه، هراز، آرزو، دروازه، دره )
۱۶- قند، فندق، دف ( قدیمی : مربع، عرب، عمر )
۱۷- بنا، تاب، نبات ( قدیمی : جابر، برج، باج، جبر )
۱۸- پاکت، پاک، پتک ( قدیمی : بال، قلاب، بقال، قالب، قاب )
۱۹- تشک، کشتی، شیک ( قدیمی : وام، مار، راسو، سمور، سماور )
۲۰- شکم، کش ، کشمش ( قدیمی : بال، لاک، باک، کابل، کال )
۲۱- لاف، فال، لحاف ( قدیمی : پالتو، پتو، توپ )
۲۲- رنج، برنج، برج ( قدیمی : قوری، ورق، قو، روی )
۲۳- فانوس، نفس، وان ( قدیمی : پوست، سوپ، توپ، سوت )
۲۴- پل، لپ، پلو، پول ( قدیمی : آلبالو، لبو، آلو، بلال )
۲۵- سیروس، سرویس، سرو ( قدیمی : مداد، مد، آدم، دما )
۲۶- سایه، یاس، سیاه ( قدیمی : بار، دار، باد، آداب، داراب، ادب )
۲۷- خیس، سی ، یخ، سیخ ( قدیمی : بند، باد، بندر، دربان، نردبان، نان، نادر )
۲۸- حوله، لوح، هلو ( قدیمی : زن، گل، زنگ، گوزن، زنگوله )
۲۹- حفظ، حافظ، حفاظ ( قدیمی : چراغ، غار )
۳۰- یار، ریال، ریل (کلمات مخفی : لیر، ریا، لار، رای، لر ) ( قدیمی : مس، اسم، سهام، ماسه، سام )
۳۱- شیر، شر، ریش، ری ( قدیمی : کاه، هوا، آهو، کاهو، کوه )
۳۲- سفر، کرفس، فکر ( قدیمی : فرش، رشته، هشت )
۳۳- کولی، کیلو، وکیل ( قدیمی : کشتی، تشک، شیک )
۳۴- پیر، پری، پنیر ( قدیمی : دکمه، کمد، دکه، مه )
۳۵- توپ، پالتو، پتو ( قدیمی : کیلو، وکیل، کولی )
۳۶- بازی، زیبا، باز ( قدیمی : فندق، قند، دف )
۳۷- وام، وانت، مانتو ( قدیمی : کشمش، شکم، کش )
۳۸- باک، کباب، بابک ( قدیمی : امین، نیما، مین، نام )
۳۹- نامه، بهمن، بهنام ( قدیمی : مانتو، وام، وانت )
۴۰- افسر، سفر، فارس ( قدیمی : شب، شیب )
۴۱- آیه، سایه، سیاه ( قدیمی : سنگر، رنگ، سگ، سرنگ )
۴۲- چوپان، پانچ، چاپ، پوچ ( قدیمی : لحاف، فال، لاف )
۴۳- مه، کمد، دکمه، دکه ( قدیمی : یاس، سیر، یاسر، ساری، یار )
۴۴- خمیر، مریخ، میخ، خیر ( قدیمی : شیراز، رازی، ریش، شیر )
۴۵- بشر، شتر، ترش، شربت ( قدیمی : پتو، توپ )
۴۶- آهن، نگاه، گناه، آهنگ ( قدیمی : خاک، خار، آستر، تراس، خاکستر، کاخ )
۴۷- ملک، ملکه، کلم، کلمه ( قدیمی : شنا، آشنا )
۴۸- جان، جنس، باج، سنجاب ( قدیمی : دیس، سفید )
۴۹- تاب، تتو، توت، تابوت ( قدیمی : میل، لیمو )
۵۰- گل، زن، زنگ، گوزن، زنگوله ( قدیمی : دکل، کلید )
۵۱- پیک، نیک، پیکان، پاک ( قدیمی : زن، گز، زنگ )
۵۲- پوست، سوت، توپ، سوپ ( قدیمی : آش، ماش، شام )
۵۳- جبر، باج، جابر، برج ( قدیمی : خل، لخت، تلخ )
۵۴- فن، تلف، تلفن، نفت ( قدیمی : پری، پیر، پنیر )
۵۵- ترک، تیر، تیرک، کتری ( قدیمی : بنا، تاب، نبات )
۵۶- دما، آدم، مد، مداد ( قدیمی : رنج، برج، برنج )
۵۷- سرنگ، سگ، رنگ، سنگر ( قدیمی : پاک، پتک، پاکت )
۵۸- جنگل، لنج، گنج، لگن ( قدیمی : ریل، یار، ریال )
۵۹- بالش، بال، شال، بلا ( قدیمی : وان، نفس، فانوس )
۶۰- مهسا، سهام، ماه، ماسه ( قدیمی : حفظ، حفاظ، حافظ )
۶۱- رمز، رزم، مرز، ترمز ( قدیمی : باز، بازی، زیبا )
۶۲- مریخ، میخ، خرم، خمیر ( قدیمی : یاس، سایه، سیاه )
۶۳- گوزن، گز، زن، زنگ ( قدیمی : باک، بابک، کباب )
۶۴- قلب، فالب، بقا، قلاب ( قدیمی : سفر، افسر، فارس )
۶۵- شیراز، ریش، رازی، شیر ( قدیمی : سال، سیل، گیلاس )
۶۶- پیتزا، زیپ، پیاز، تیز ( قدیمی : یخ، سی، خیس، سیخ )
۶۷- شهر، شوهر، رشوه، هوش ( قدیمی : ری، شر، ریش، شیر )
۶۸- شک، یک، کیش، کش، شیک ( قدیمی : سرو، سیروس، سرویس )
۶۹-رمز، رز، رزم، مرز ( قدیمی : لپ، پل، پلو، پول )
۷۰- خراب، خبر، ابر، بخار ( قدیمی : رز، مرز، رزم، رمز )
۷۱- فرش، فروش، شوفر، شرف ( قدیمی : مشک، شکم، تشک، تمشک )
۷۲- نام، امین، نیما، مین ( قدیمی : لگن، لنج، گنج، جنگل )
۷۳- شانه، شاهین، شنا، شاه ( قدیمی : رمز، رزم، مرز، ترمز )
۷۴- تشک، مشک، شکم، نمشک ( قدیمی : نقد، دفن، قند، فندق )
۷۵- سیل، فسیل، فیل، لیف ( قدیمی : آدم، دما، دام، مداد )
۷۶- شوم، شامپو، پشم، موش ( قدیمی : شال، بال، بلا، بالش )
۷۷- لیز، زنبیل، زین، بیل ( قدیمی : بقا، قلب، قالب، قلاب )
۷۸- زیتون، تیز، زین، زینت ( قدیمی : کلم، ملک، ملکه، کلمه )
۷۹- ورق، روی، قوری، قو ( قدیمی : خرس، سرخ، خسرو، خروس )
۸۰- ویلا، الو، لوبیا، لبو ( قدیمی : میخ، خیر، مریخ، خمیر )
۸۱- فندق، قند، نقد، دفن ( قدیمی : چاپ، پوچ، پانچ، چوپان )
۸۲- نگین، سنگین، گیس، سنگ ( قدیمی : ابر، خبر، خراب، بخار )
۸۳- گلو، لوله، هلو، گلوله ( قدیمی : پاک، نیک، پیک، پیکان )
۸۴- صابون، نصب، بنا، بانو ( قدیمی : تیر، ترک، تیرک، کتری )
۸۵- بلال، آلو، لبو، آلبالو ( قدیمی : شهر، هوش، رشوه، شوهر )
۸۶- اسلحه، سلاح، ساحل، حال ( قدیمی : تتو، تاب، توت، تابوت )
۸۷- شهاب، آشوب، هوش، باهوش ( قدیمی : زین، بیل، لیز، زنبیل )
۸۸- بد، باد، ادب، آب، ابد ( قدیمی : میخ، خرم، خمیر، مریخ )
۸۹- پرورش، شرور، پرش، پرشور ( قدیمی : جان، جنس، باج، سنجاب )
۹۰- آهو، آواره، آوار، اهورا ( قدیمی : موش، پشم، شوم، شامپو )
۹۱- دهن، رهن، هند، دره، هنر ( قدیمی : فرش، شرف، شوفر، فروش )
۹۲- بازار، ابزار، آزار، بارز ( قدیمی : شک، کش، کیش، یک، شیک )
۹۳- شال، کشو، کال، لواش، لواشک ( قدیمی : تیز، زیب، پیاز، پیتزا )
۹۴- آذر، رخش، شاخ، خراش، آذرخش ( قدیمی : ماه، مهسا، سهام، ماسه )
۹۵- رهن، نهر، هنر، نقره، قرن ( قدیمی : الو، لبو، ویلا، لوبیا )
۹۶- سوا، اوج، سویا، جویا، یاسوج ( قدیمی : زین تیز، زینت، زیتون )
۹۷- زجر، رنج، ریز، زین، زنجیر ( قدیمی : آهن، نگاه، گناه، آهنگ )
۹۸- لقب، قله، قلب، قبله، قبیله ( قدیمی : شاه، شنا، شانه، شاهین )
۹۹- رود، دور، ورود، دورو، خودرو ( قدیمی : سنگ، گیس، نگین، سنگین )
۱۰۰- ادب، دار، بار، آداب، داراب، باد ( قدیمی : گلو، هلو، لوله، گلوله )
۱۰۱- قسم، ساق، قاسم، سماق، اسم ( قدیمی : نصب، بنا، بانو، صابون )
۱۰۲- جشن، کهن، جهش، کنجه، شکنجه ( قدیمی : حال، سلاح، ساحل، اسلحه )
۱۰۳- آخر، خار، خطا، خطر، خاطره ( قدیمی : هوش، آشوب، شهاب، باهوش )
۱۰۴- توپ، سوت، پتو، پوست، سوپ ( قدیمی : بد، ادب، ابد، آب، باد )
۱۰۵- جنگ، کنج، جشن، گنج، گنجشک ( قدیمی : ترس، راست، رسته، ستاره )
۱۰۶- خر، رس، سرخ، رخ، سر، خرس ( قدیمی : پرش، شرور، پرشور، پرورش )
۱۰۷- مدل، پیل، میل، پلید، دیپلم ( قدیمی : آوا، آوار، اهورا، آواره )
۱۰۸- سام، ملس، سالم، سلام، مال ( قدیمی : بارز، آزار، ابزار، بازار )
۱۰۹- ریش، ریز، شیر، شیار، شیراز ( قدیمی : هنر، قرن، رهن، نقره، نهر )
۱۱۰- بال، بقال، قلاب، قالب، قاب ( قدیمی : توپ، پتو، سوپ، پوست، سوت،ک )
۱۱۱- آجر، جان، آرنج، نجار، رنج ( قدیمی : ضر، میر، ضمیر، مریض، مضر )
۱۱۲- یاس، سیر، یاسر، ساری، یار ( قدیمی : مهم، جسم، سهم، سمج، مجسمه )
۱۱۳- کاه، کوه، کاهو، کاوه، آهک ( قدیمی : سال، ملس، سالم، سلام، مال )
۱۱۴- میل، محل، لحیم، حلیم، حمل ( قدیمی : کنج، گنج، جشن، جنگ، گنجشک )
۱۱۵- ماه، بام، بیمه، ماهی، بامیه ( قدیمی : صفا، فصل، فال، اصل، فاصله،ا )
۱۱۶- بیل، بال، بلا، گلاب، گلابی ( قدیمی : زجر، رنج، ریز، زین، زنجیر )
۱۱۷- نوک، کور، کنار، نوکر، کارون ( قدیمی : آخر، خطر، خار، خطا، خاطره )
۱۱۸- چنگ، خنگ، رنگ، چرخ، خرچنگ ( قدیمی : اسم، ساق، قاسم، سماق، قسم )
۱۱۹- اوت، وات، ، کاتر، کروات، تکاور ( قدیمی : خنگ، چنگ، چرخ، رنگ، خرچنگ )
۱۲۰- آهن، دانه، هندا، دهان، هند ( قدیمی : چاه، طاق، چاق ، قاچ، طاقچه،و )
۱۲۱- فک، شک، کشف، کش، کفش ( قدیمی : تاس، ستم، ماست، تماس، مات )
۱۲۲- سال، طلا، سطل، سالن، سلطان ( قدیمی : فک، کش، کفش، کف، شک، کشف )
۱۲۳- بام، امیر، مربی، مربا، بیمار ( قدیمی : آهک، کاه، کاوه، کاهو، کوه )
۱۲۴- فصل، صفا، فال، اصل، فاصله ( قدیمی : آجر، جان، آرنج، نجار، رنج )
۱۲۵- وام، مار، سمور، راسو، سماور ( قدیمی : برگ، بره، برگه، گربه، گره،ر )
۱۲۶- باز، آبزی، زیبا، بازی، آبی ( قدیمی : رخ، رس، سرخ، خر، سر، خرس )
۱۲۷- آلو، وال، ویلا، وانیل، لیوان ( قدیمی : محل، میل، لحیم، حلیم حمل )
۱۲۸- تشک، دشت، دست، شکست، دستکش ( قدیمی : خرد، ترد، دختر، درخت، رخت )
۱۲۹- لیف، فله، فیل، فیله، خلیفه ( قدیمی : نجف، جنس، جان، نفس، اسفنج )
۱۳۰- آهو، کوه، هوا، کاهو، کاه ( قدیمی : نشر، جشن، شرط، رنج، شطرنج )
۱۳۱- بره، برگ، برگه، گربه، گره ( قدیمی : بها، همت، مته، تباه، مهتاب )
۱۳۲- کال، لاک، بال، کابل، باک ( قدیمی : دین، قند، نقد، دنیا، قنادی )
۱۳۳- شک، پوشک، کاوش، کوشا، پوشاک ( قدیمی : آبی آبزی زیبا بازی باز )
۱۳۴- رخت، خرد، درخت، دختر، ترد ( قدیمی : کشو کال شال لواش لواشک )
۱۳۵- پیچ، پیت، پست، چیپس، پستچی ( قدیمی : ریز شیر، ریش، شیار، شیراز )
۱۳۶- چاق، چاه، قاچ، تاق، تاقچه ( قدیمی : هند ، دهان، هندا، دانه، آهن )
۱۳۷- هنگ، منگ، ننگ، نهنگ، منگنه ( قدیمی : پنج، پره پهن، پنجه، پنجره )
۱۳۸- مرض، نرم، ضامن، رمان، رمضان ( قدیمی : بیل، بال، بلا، گلاب، گلابی )
۱۳۹- تاس، ستم، ماست، تماس، مات ( قدیمی : ننگ، منگ، هنگ، نهنگ، منگنه )
۱۴۰- رنج، نشر، جشن، شرط، شطرنج ( قدیمی : دست، دشت، تشک ،شکست، دستکش )
۱۴۱- پنج، پنجه، پره، پهن، پنجره ( قدیمی : فیل، لیف ،فله،فیله، خلیفه )
۱۴۲- جان، نجف، نفس، جنس، اسفنج ( قدیمی : کهن، جشن، جهش، کنجه، شکنجه )
۱۴۳- حال، سهل، ساحل، سلاح، اسلحه ( قدیمی : شاخ، آذر، رخش، خراش، آذرخش )
۱۴۴- اسب، سیب، آسیا، آسیب، آسیاب ( قدیمی : میل، پیل، مدل، پلید، دیپلم )
۱۴۵- اسم، سیم، نسیم، سیمان، سینما ( قدیمی : قله، لقب، قلب، قبله، قبیله )
۱۴۶- دین، دامن، امید، دنیا، میدان ( قدیمی : پست، پیت، پیچ، چیپس ،پستچی )
۱۴۷- مهم، جسم، سمج، سهم، مجسمه ( قدیمی : سطل، طلا، سال، سالن، سلطان )
۱۴۸- مس، اسم، سام، ماسه، سهام ( قدیمی : کور، نوک، کنار، نوکر، کاروان )
۱۴۹- زر، میر، مضر، ضمیر، مریض ( قدیمی : نمد، چمن، دامن، نادم ،چمدان )
۱۵۰- مته، بها، همت، تباه، مهتاب ( قدیمی : بام ،ماه، ماهی، بیمه، بامیه )
۱۵۱- کال، الان، کالا، کلان، کانال ( قدیمی : اسب، سیب، آسیب، آسیا، آسیاب )
۱۵۲- کلم، ملک، سیل، میل، سیم، کلسیم ( قدیمی : سهل، حال، ساحل ،سلاح ،اسلحه )
۱۵۳- وان، الو، ویلا، وانیل، لیوان ( قدیمی : نرم، مرض، رمان، ضامن، رمضان )
۱۵۴- کشف، شفا، اشک، کفاش، شکاف، کاشف ( قدیمی : دور، رود، دورو، ورود، خودرو )
۱۵۵- چرم، چمن، ماچ، نرم، چنار، چمران ( قدیمی : سنت ،سیب، تنیس، بیست، بستنی )
۱۵۶- خنگ، چرخ، نرخ، چنگ، رنگ، خرچنگ ( قدیمی : سوا، اوج، سویا، جویا، یاسوج )
۱۵۷- لحن، لنز، زحل، نوح، وزن، حلزون ( قدیمی : آلو، وال، ویلا، وانیل، لیوان )
۱۵۸- امت، اتم، تاس، مات، تماس، ماست ( قدیمی : شوک، پوشک ،کاوش، کوشا، پوشاک )
۱۵۹- کدر، آرد، کرد، اردک، کارد، کادر ( قدیمی : وات، اوت، کاتر، کروات(اشتباه بازی ساز)، تکاور )
۱۶۰- نور، نوک، سکو، کور، نوکر، کنسرو ( قدیمی : بام، مربا، مربی، امیر، بیمار )
۱۶۱- تره، تنها، هرات، تهران، ترانه ( قدیمی : سیم، اسم، نسیم، سینما، سیمین )
۱۶۲- کسر، سیر، سری، سیرک، ریسک، کرسی ( قدیمی : دین، دامن، امید، دنیا، میدان )
۱۶۳- هشت، فرش، رشته ( قدیمی : وان، آلو، ویلا، وانیل، لیوان )
۱۶۴- گرد، گود، گور، رود، دور، گردو ( قدیمی : کال، الان، کالا، کلان، کانال )
۱۶۵- گشت، دشت، شدت، تشک، شکست، دستکش ( قدیمی : سیر، عروس، وسیع، سریع، عروسی )
۱۶۶- شور، گوش، خوش، گور، رخش، خرگوش ( قدیمی : باک، کاری، کبیر، رکاب، باریک )
۱۶۷- تاس، ساکت، اسکی، اسکیت، تاکسی ( قدیمی : سیب، آسیا، سیبا، آسیب، آسیاب )
۱۶۸- سیر، سریع، عروس، وسیع، عروسی ( قدیمی : پا، سپر، پسر، پارس، پر، پاس )
۱۶۹- لگد، لگن، گدا، لنگ، انگل، گلدان ( قدیمی : لپه، پلو، هلو، پهلو، هول، لپه )
۱۷۰- سنت، سیب، بیست، تنیس، بستنی ( قدیمی : تره، هرات، تنها، تهران، ترانه )
۱۷۱- باک، کبیر، کاری، رکاب، باریک ( قدیمی : تاس، اسکی، ساکت، تاکسی، اسکیت )
۱۷۲- پر، پا، پاس، پسر، سپر، پارس ( قدیمی : مروت، مترو، تورم، تومور، موتور )
۱۷۳- تورم، مترو، مروت، تومور(تومر)، موتور ( قدیمی : برش، ترش، بشر، شربت، شتر، رشت )
۱۷۴- لپ، لپه، هول، هلو، پله، پهلو ( قدیمی : نظر، ناظر، رانت، نظارت، انتظار )
۱۷۵- باد، ادب، بام، ابد، آباد، بادام ( قدیمی : رود، گور، دور، گردو، گرد، گود،ک )
۱۷۶- برش، شتر، بشر، رشت، شربت ( قدیمی : کلم، سیل، سیم، میل، کلسیم، ملک )
۱۷۷- متر، ترم، تور، تمر، مترو، تورم ( قدیمی : شور، گوش، رخش، خوش، خرگوش، گور )
۱۷۸- نظر، رانت، ناظر، نظارت، انتظار ( قدیمی : کود، دود، کدو، کشو، دودکش، دوش )
۱۷۹- عید، عدس، سعی، سعدی، عدسی، سعید ( قدیمی : رنگ، خنگ، چرخ، نرخ، خرچنگ، چنگ )
۱۸۰- ترس، راست، رسته، ستاره ( قدیمی : آتش، شنا، تنگ، گشت، انگشت، نشت،ا )
۱۸۱- سکو، کور، عکس، سرو، عروس، عروسک ( قدیمی : تور، ترم، تورم، مترو، تمر، متر )
۱۸۲- کند، رنگ، گرد، درک، گردن، کرگدن ( قدیمی : آرنج، کران، نجار، نارنج، نارنجک )
۱۸۳- شنا، تنگ، گشت، آتش، نشت، انگشت ( قدیمی : کشو، کور، روکش، کشور، شور، شکر )
۱۸۴- کدو، کود، دوش، کشو، دود، دودکش ( قدیمی : گوش، شوخ، رخش، گور، خرگوش، خوش )
۱۸۵- کور، کشو، شکر، شور، روکش، کشور ( قدیمی : اتم، تاس، تماس، ماست، مات،و )
۱۸۶- گیلاس، سال، سیل ( قدیمی : لحن، زحل، نوح، لنز، حلزون، وزن )
۱۸۷- نفس، داس، سند، دفن، فساد، اسفند ( قدیمی : شفا، کشف، شکاف، کفاش، اشک، کاشف )
۱۸۸- سیب، آسیب، سیبا، آسیا، آسیاب ( قدیمی : کشت، دشت، شدت، شکست، دستکش، تشک )
۱۸۹- خار، خاک، کاخ، آستر، تراس، خاکستر ( قدیمی : پتو، نیت، توپ، تیوپ، پوتین، تیپ )
۱۹۰- راز، دره، روزه، آرزو، هراز، دروازه ( قدیمی : سکو، عکس، سرو، عروس، عروسک، کور،ر )
۱۹۱- باد، نان، بند، نادر، بندر، دربان، نردبان ( قدیمی : کور، نور، سکو، نوکر، کنسرو، نوک )
۱۹۲- نجار، کران، آرنج، نارنج، نارنجک ( قدیمی : گرد، رنگ، کند، گردن، کرگدن، درک )
۱۹۳- مربع، عرب، عمر ( قدیمی : دفن، نفس، سند، فساد، اسفند، داس )
۱۹۴- خرس، سرخ، خروس، خسرو ( قدیمی : سری، سیر، ریسک، سیرک، کسر، کرسی )
۱۹۵- آدم، دما، دام، مداد ( قدیمی : باد، ابد، ادب، آباد، بادام، بام )
۱۹۶- چمن، نمد، دامن، نادم، چمدان ( قدیمی : نرم، ماچ، چمن، چنار، چمران، چرم )
۱۹۷- قند، دین، نقد، دنیا، قنادی ( قدیمی : گدا، لگن، لنگ، انگل، گلدان، لگد )
۱۹۸- پتو، توپ، نیت، تیپ، تیوپ، پوتین ( قدیمی : کرد، کدر، کادر، اردک، آرد، کارد )
۱۹۹- رخش، گور، گوش، خوش، شوخ، خرگوش ( قدیمی : عدس، سعی، سعید، سعدی، عید، عدسی )
۲۰۰- موم، مین، نیم، یمن، مینو، میمون ( قدیمی : نیم، موم، مین، مینو، میمون، یمن )
۲۰۱- نام، طاق، منطق، نقاط، مناطق، امن
۲۰۲- وزن، تیز، زینت، ونیز، زیتون، زین
۲۰۳- پاک، کپل، پلاک، پلان، پلکان، پلک
۲۰۴- درد، داد، خدا، خرداد، رخداد، خرد
۲۰۵- راه، بره، ابرو، بهار، روباه، ابر
۲۰۶- کشو، شکر، روکش، کشور، کوروش، کور
۲۰۷- بغل، تیغ، بلیت، غیبت، تبیلغ، لغت
۲۰۸- هشت، شته، رشته، شهرت، فرشته، هفت
۲۰۹- یون، جین، جیوه، هویج، یونجه، وجه
۲۱۰- هوا، بها، بانو- انبه، انبوه، آهو
۲۱۱- چای، خال، خالی، خیال، یخچال، خلا
۲۱۲- نوه، هود، دوده، دنده، دونده، نود
۲۱۳- رنج، جان، آرنج، نجار، نارنج، نان
۲۱۴- موش، دوش، شنود، دشمن، دمنوش، نوش
۲۱۵- چای، خال، خالی، خیال، یخچال، چال
۲۱۶- هود، هلو، هالو، لوده، آلوده، دهل
۲۱۷- منت، نما، متان، ضامن، ضمانت، متن
۲۱۸- فنر، نفر، فروغ، روغن، فرغون، نور
۲۱۹- تلف، فیل، رتیل، لیتر، فیلتر، ریل
۲۲۰- بید، ادا، آیدا، آداب، آبادی، یاد
۲۲۱- بره، خزر، خبره، برزخ، خربزه، خبر
۲۲۲- کیش، شاکی، کاشی، آبکش، شکیبا، شیب
۲۲۳- عمو، عمان، مانع، معنا، معاون، نوع
۲۲۴- درس، درسا، آدرس، سردر، سردار، دسر
۲۲۵- گاو، گونی، واگن، یوگا، گونیا، گوی
۲۲۶- برس، سراب، هراس، بهار، سهراب، سرب
۲۲۷- دما، داد، مداد، امداد، داماد، دام
۲۲۸- شنا، شهین، ناشی، شانه، شاهین، نیش
۲۲۹- قرن، قیر، قران، یرقان، قناری، یار
۲۳۰- شال، واشر، شورا، لواش، شلوار، شور
۲۳۱- فنس، ناف، سونا، افسون، فانوس، فنا
۲۳۲- انار، ایران، ناهار، رایانه، یارانه
۲۳۳- باج، جواب، بازو، جواز، بازجو، زوج
۲۳۴- ابر، آبی، دبیر- بیدار، ردیاب، باد
۲۳۵- کما، مسکو، واکس، ماسک، مسواک، کام
۲۳۶- شام، ماش، منشی، ماشین، نمایش، شنا
۲۳۷- شاه، وهاب، شهاب- آشوب، باهوش، وبا
۲۳۸- شال، شاغل، الاغ، شغال، آشغال، شغل
۲۳۹- قسم، سوق- موسی، مقوی، موسیقی، قوی
۲۴۰- گود، سنگ، سود، سوگند، گوسفند، دفن
۲۴۱- تاس، راست، هراس، هرات، ستاره، ترس
۲۴۲- فاق، قیف، فقیه، قیافه، قافیه، یقه
۲۴۳- نوک، نمک، کمان، کمین، کامیون، نیک
۲۴۴- نقل، لانه، ناله، نهال، نقاله، قله
۲۴۵- اشک، انشا- آشنا، اشکان، کاشان، کنش
۲۴۶- هلو، رودل، شوره، لودر، دلشوره، دوش
۲۴۷- بنا، انبر، آبان، انبار، باران، آرا
۲۴۸- متن، وانت، توان، تومان، مانتو، مات
۲۴۹- باز، بارز، آزار- ابزار- بازار- ارز
۲۵۰- رسم، سمور- سوار، سرما، سماور، راسو
۲۵۱- ابر- ربات، ابرو، تبار- باروت، باور
۲۵۲- تمر، مترو- تورم، تومور، موتور، متر
۲۵۳- مات، ماست، تماس، مساحت، تمساح، ستم
۲۵۴- لبو، ابرو، باور، روال، بلوار- بلور
۲۵۵- ناو، ناشی، یواش، شیوا، آویشن، شنوا
۲۵۶- مزد، نادم- نماز، دامن، نامزد، زمان
۲۵۷- مال، سلام، سالم، اسلام، الماس، اسم
۲۵۸- ننگ، رینگ، نگین، رنگین، نیرنگ، ریگ
۲۵۹- اکو، پاکت، تاپو- تکاپو، کاپوت، پوک
۲۶۰-ریا، آریا، انار- یاران، ایران، یار
۲۶۱- رخت، خیار- تایر- تاخیر، تاریخ، خیر
۲۶۲- زین، سینه، نسیه، زیره، سرنیزه، نیزه
۲۶۳- مسح، حاتم، حتما، مساحت، تمساح، حسام
۲۶۴- اتم، مادی- آیتم، امید، مادیات، آیات
۲۶۵- بنا، انبر، ابان، باران، انبار- انار
۲۶۶- جان، نان، اسفنج، فنجان، فسنجان، نجف
۲۶۷- نگاه، انبه، گناه، بانگ، بنگاه، آهنگ
۲۶۸- تیرک، تحرک، حرکت، کتری، تحریک، حیرت
۲۶۹- صوت، تصور- وصیت، تصویر، صورتی، صورت
۲۷۰- لبو، مال، وام، بام، آلبوم، بوم، مبل
۲۷۱- اتش، ترش، شتر، تراش، تار، رشت، ارتش
۲۷۲- بچه، تره، چرب، چتر، تربچه، ترب، تبر
۲۷۳- گرم، رسم، مرگ، خرس، خرمگس، مگس، سرخ
۲۷۴- رمق، برق، مهر، قبر- مقبره، رقم، قهر
۲۷۵- کاه، آهک، هوا، کاهو، آهو، کوه، کاوه
۲۷۶- پاس، آسیا، سینا، پایان، سایپا، یاس
۲۷۷- وان، ران، نور- نوار- رنو، ناو، روان
۲۷۸- درون، نادر- روان، دوران، اروند، نوار
۲۷۹- ساز، گرز- راز- گراز- زاگرس، ارز، گاز
۲۸۰- افق، ناف، خان، نفاق، خفقان، فاق، نفخ
۲۸۱- دکه، شهر- درک، شهرک، درشکه، شکر- کره
۲۸۲- بدن، برد- برند، بندر- درب، بند، نبرد
۲۸۳- زیر، زجر، زری، زرین، زنجیر، ریز- جیر
۲۸۴- زود، موز- زوج، مجوز، مزدوج، دوز، موج
۲۸۵- کوه، هوش، کشو- شکوه، شکوفه، کشف، کفش
۲۸۶- بتون، نوبت، تناوب، باتون، بوتان، نبات
۲۸۷- کتان، ساکن، ساکت، استان، استکان، تانک
۲۸۸- تانک، کتان، تانکر، کنترل، کلانتر، کارت
۲۸۹- تنگ، گشت، ناگت، نشات، انگشت، نشت، تنش
۲۹۰- قوا، افق، توقف، تقوا- توافق، فوت، وقت
۲۹۱- محو- محک، موکت، حکمت، حکومت، حکم، موت
۲۹۲- دیس، دیه، هیس، دسته، تهیدست، تست، تهی
۲۹۳- شال، کال، تلاش، کاشت، شکلات، تشک، آتش
۲۹۴- ریل، فیل، لیتر، رتیل، فیلتر، تیر، لیف
۲۹۵- مرز، رمز، مزار، امیر، میرزا، میز، رزم
۲۹۶- تیر، تبر- تایر، ربات، باتری، ترب، تاب
۲۹۷- اختر، افرا، آخرت، خرافات، افتخار، فاخر
۲۹۸- تیم، رحم، حرمت، حریم، تحریم، حرم، رحمت
۲۹۹- آجر، برج، باج، جواب، آبرو، جارو، جوراب
۳۰۰- حنا، حیا، حوا، نوح، حاوی، نواحی، حیوان
۳۰۱- وزن، وام، موز، زانو، زمان، نماز، آزمون
۳۰۲- ترک، گره، ریه، تیره، تکیه، ترکیه، کتری
۳۰۳- زود، دوز، دوش، یزد، شهید، شیوه، دوشیزه
۳۰۴- وال، گلو، گاو، انگل، واگن، گالن، النگو
۳۰۵- چاه، چاپ، پره، چاره، چهار، پارچ، پارچه
۳۰۶- قاب، لقب، قلب، قالب، قالی، قلاب، بقالی
۳۰۷- لنت، نفت، ولت، تلفن، فلوت، توکل، تفلون
۳۰۸- قلم، ماچ، چاق، چلاق، چماق، قلچماق
۳۰۹- کوه، کشو، هوش، کاوه، کاهو، شکوه، هواکش
۳۱۰- فاز، زره، زهر، رفاه، هزار، زهرا، زرافه
۳۱۱- موش، مهر، شهر، شوهر، رشوه، شوره، مشهور
۳۱۲- سفت، سفر، فارس، فرات، راست، افسر، سفارت
۳۱۳- سیم، رسم، مسیر، سمور، موسی، مرسی، موسیر
۳۱۴- سیر، سفر، فارس، افسر، سفیر، ساری، فارسی
۳۱۵- گوش، گاو، گشت، شتاب، آشوب، گوشت، آبگوشت
۳۱۶- مهم، مکه، حکم، حاکم، محکم، حمام، محاکمه
۳۱۷- چاپ، چاه، تپه، پناه، تنها، چانه، تپانچه
۳۱۸- طاق، عطا، قطع، قاطع، طاقت، قطعات، تقاطع
۳۱۹- هار، ریه، سایر، سایه، سیاه، هراس، سیاره
۳۲۰- آتی، یاس، سست، سایت، ایست، تاسیس، سیاست
۳۲۱- ریه، دیر، دیه، دریا، دایه، دهیار، دایره
۳۲۲- لیر، تهی، لیته، هیتر، تیله، تیره، هیتلر
۳۲۳- رنگ، برگ، بانگ، نگار، گران، انبر، آبرنگ
۳۲۴- آجر، جان، ناجی، نجار، جاری، آرنج، انجیر
۳۲۵- ترک، تیر، برکت، کتری، کبیر، تبریک
۳۲۶- کاج، کنج، ساق، جناق، ساکن، سنجاق، سنجاقک
۳۲۷- وزن، نوه، زینب، بیوه، نیزه، وزنه، بوزینه
۳۲۸- میز، زین، نسیم، زمین، مرسی، مسیر، سرزمین
۳۲۹- سنگ، هنر، سرنگ، سنگر، نرگس، گرسنه، سرهنگ
۳۳۰- قطب، قاب، طناب، باطن، نقاب، منطق، قطب نما
۳۳۱- ضبط، نبض، طناب، ضابط، باطن، آبان، انضباط
۳۳۲- کره، تکه، ترکه، اراک، هرات، کارت، کاراته
۳۳۳- سیل، سیب، سبیل، آسیب، لباس، ابلیس، سیلاب
۳۳۴- روز، زور، روزه، وزیر، زیره، فوری، فیروزه
۳۳۵- روی، ریشه، یورش، شوهر، شیوه، شهریور
۳۳۶- شرق، شرم، رقم، قمر، مقر، قشم، مشق، مشرق
۳۳۷- شخم، موش، خام، خشم، اخم، خوش، شاخ، خاموش
۳۳۸- پلک، پاک، پیک، پلاک، پلکان، پیکان، پلیکان
۳۳۹- سوت، ستون، نترس، تونس، تنور، وسترن، سنتور
۳۴۰- فوت، فال، تاول، بافت، فلوت، تابلو، فوتبال
۳۴۱- خیر، خیار، رویا، یاور، آوار، خاور، خاویار
۳۴۲- ریه، پینه، پنیر، پاره، پناه، آینه، پیراهن
۳۴۳- رشد، کرد، دکه، دره، کدر، کره، شهرک، درشکه
۳۴۴- سیب، نسیه، سبزی، سبزه، سینه، نبیسه، سبزینه
۳۴۵- کاف، فال، الف، فلک، کسف، لاف، سفال، فلاسک
۳۴۶- عمر، عمو، عرف، موز، عفو، رفع، معرف، معروف
۳۴۷- هتل، تلخ، لخت، تله، هشت، شته، لخته، شلخته
۳۴۸- یکتا، کتری، کاری، کارت، تایر، کتیرا، تاریک
۳۴۹- سوت، توپ، تپه، سوپ، هوس، پسته، پوست، پوسته
۳۵۰- ماهی، بومی، بیوه، میوه، بیمه، بامیه، آبمیوه
۳۵۱- ساس، سمور، سوار، راسو، سماور، سمسار، سوسمار
۳۵۲- خیر، چین، نرخ، خبر، چرخ، چرب، چربی، خبرچین
۳۵۳- شهر، خشم، مهر ، شرم، شخم، شمر، شرخر، خرمشهر
۳۵۴- رفع، عفت، فرات، عارف، تعارف، ارتفاع، اعتراف
۳۵۵- زیپ، چاپ، چاه، پیچ، چای، هیچ، پیاز، پیازچه
۳۵۶- رنگ، فنر، نگر، فنگ، نفر، فرنی، رینگ، فرنگی
۳۵۷- کشو، اشک، آلو، لاک، وال، کاوش، لواش، لواشک
۳۵۸- خار، خاک، کاخ، خوک، آخر، کاور، خاور، خوراک
۳۵۹- بور، بوت، تور، بکر، کتب، تکبر، برکت، کبوتر
۳۶۰- بوس، اسب، سکو، باک، سبک، واکس، کاسب، کابوس
۳۶۱- دوم، نوش، شوم، دوش، موش، دشمن، شنود، دمنوش
۳۶۲- بنا، نجس، جنب، جنس، باج، جانب، جناب، سنجاب
۳۶۳- پری، سپر، پسر، سیر، پیر، ساری، اسیر، پاریس
۳۶۴- وقت، قوی، قوت، تقی، قوا، تقوا، قاتی، یاقوت
۳۶۵- قوت، قوا، اتو، تپق، وقت، تقوا، فاپو، پاتوق
۳۶۶- دست، بدن، بند، سبد، تند، داس، نبات، دبستان
۳۶۷- لوح، خال، شاخ، حال، خوش، لواش، حلوا، خوشحال
۳۶۸- اسب، سرب، بار، برس، سبز، سراب، بازرس، سرباز
۳۶۹- گود، گند، دفن، نود، سود، نفس، سوگند، گوسفند
۳۷۰- خیر، خبر، خار، آخر، بخار، خراب، خیار، بخاری
۳۷۱- شنا، آهن، نان، ننه، نهان، شانه، نشان، نشانه
۳۷۲- تست، توت، سرور، ترور، روسری، توریست، تروریست
۳۷۳- لاشه، لواش، شیوه، ویلا، الویه، هیولا، شوالیه
۳۷۴- مار، نما، آرم، منع، عمان، مانع، رمان، عمران
۳۷۵- اصل، خال، اهل، خاص، خاله، خالص، خلاص، خلاصه
۳۷۶- لات، تلف، کلت، آفت، کتف، کلفت، فلاکت، کفالت
۳۷۷- منبر، مربا، انبه، بهمن، انبر، مهربان، برنامه
۳۷۸- آرا، آوا، آور، روا، پارو، آوار، پاور، اروپا
۳۷۹- نور، تور، ترس، سوت، تنور، تونس، ستون، سنتور
۳۸۰- خوش، مزه، شوخ، خزه، زخم، خوشه، موزه، خوشمزه
۳۸۱- داد، مداد، آباد، داماد، امداد، بادام، بامداد
۳۸۲- میز، شیار، مزار، شیراز، میرزا، آمرزش، رزمایش
۳۸۳- لگن، گاو، لنگ، گلو، واگن، انگل، الگو، النگو
۳۸۴- سرم، سوم، ورم، رسم، مرسی، مسری، مسیر، موسیر
۳۸۵- لیف، فال، الف، لاف، فایل، فیلم، مایل، فامیل
۳۸۶- تار، کتف، فکر، آفت، کفتر، راکت، کارت، کفتار
۳۸۷- خام، اخم، خال، ملخ، خاور، خرما، مورخ، خرمالو
۳۸۸- خرم، خرد، مدد، درد، مردد، مخدر، خرمن، خردمند
۳۸۹- فنر، ریل، لیف، فیل، فوری، فرنی، نیرو، نیلوفر
۳۹۰- کفن، سکه، فکس، نفس، کافه، کاسه، ساکن، نسکافه
۳۹۱- چاه، مکه، چمن، نمک، چکمه، چانه، نامه، کمانچه
۳۹۲- سرب، ساز، سبز، برس، سراب، بارز، سرباز، بازرس
۳۹۳- اره، نهر، رهن، هنر، تنها، انتر، ترانه، تهران
۳۹۴- کما، کلم، ملک، کامل، کمال، کلام، مالک، املاک
۳۹۵- ریگ، گلو، لیگ، گوی، گرو، یورو، گوریل، ویرگول
۳۹۶- تور، زور، روز، اتو، آرزو، تراز، وزارت، ترازو
۳۹۷- دهم، مزد، مزه، ماده، مزدا، مهاد، زاده، همزاد
۳۹۸- گنج، جنگ، هند، دنج، گنده، نهنگ، گنجه، جنگنده
۳۹۹- حنا، حبه، نصب، صبح، صاحب، انبه، صحنه، صبحانه
۴۰۰- کار، ترک، تار، کنار، تانک، کارت، کتان، تانکر
۴۰۱- سکه، لکه، کال، کلاه، کاسه، هلاک، کلاس، اسکله
۴۰۲- قاب، ساق، قسم، ساقه، سهام، ماسه، سماق، مسابقه
۴۰۳- قله، ماه، قلم، قلمه، مهال، مقاله، ملاقه
۴۰۴- گود، دیگ، گوی، گونه، نوید، گیوه، گونی، گوینده
۴۰۵- دور، رود، اردو، دارو، لودر، داور، دلار، دلاور
۴۰۶- کرج، کاج، کنج، رنج، نجار، آرنج، نارنج، نارنجک
۴۰۷- اتو، تور، سوت، راسو، سوار، راست، اورست، روستا
۴۰۸- نوش، موش، نوه، میهن، منشی، میوه، شیوه، شومینه
۴۰۹- کمد، کند، نمک، نادم، کمان، دکان، دامن، نمکدان
۴۱۰- مژه، پدر، رژه، پرده، درهم، مژده، هردم، پژمرده
۴۱۱- مهر، جام، مجرا، ماهر، اهرم، مجار، جامه، مهاجر
۴۱۲- پند، خون، وزن، پونز، نخود، دوزخ، پوند، پوزخند
۴۱۳- وام، سرم، راسو، سمور، رسوا، امور، سرما، سماور
۴۱۴- گیس، سگا، گیرا، اسیر، ساری، گاری، گریس، سیگار
۴۱۵- گنج، جنگ، گیج، جنین، نگین، گنجه، نهنگ، گنجینه
۴۱۶- نیم، ولی، یمن، مینی، مینو، نیلو، لیمو، میلیون
۴۱۷- میز، میش، ماش، شام، ایام، اشیا، مزایا، آزمایش
۴۱۸- رنج، جان، جارو، نجار، نوار، روان، جوان، جانور
۴۱۹- گسل، لوس، گلو، الگو، سوله، سوال، ساوه، گوساله
۴۲۰- ساز، مات، متن، زمان، ماست، نماز، تماس، زمستان
۴۲۱- بدن، بند، نرده، رنده، برده، نبرد، بندر، برنده
۴۲۲- گره، رنگ، سنگ، سنگر، سرنگ، نرگس، سرهنگ، گرسنه
۴۲۳- داد، دانا، آسان، استاد، آستان، داستان، دادستان
۴۲۴- مهر، اخم، خام، خمره، خرما، پاره، خامه، خمپاره
۴۲۵- بز، انگ، ارگ، بانگ، نگار، گران، بناگر، آبرنگ
۴۲۶- فال، فضل، فضا، لاف، فاضل، بالا، الفبا، فاضلاب
۴۲۷- آهو، گره، گوهر، هوار، گروه، هورا، گواه، گهواره
۴۲۸- نرم، درس، نمد، مرد، دسر، سرد، رسم، سند، سمندر
۴۲۹- درس، پسر، دیس، پدر، سرد، سپر، دسر، دیر، پردیس
۴۳۰- ملک، کلم، مبل، کابل، کلام، کامل، کمیاب، کلمبیا
۴۳۱- شاه، کاه، کشک، شکاک، کاهش، اکشن، اشکنه، کهکشان
۴۳۲- باج، قاب، اجاق، آبان، جناق، جناب، نقاب، باجناق
۴۳۳- روی، صوت، وصیت، صورت، توری، تصور، تصویر، صورتی
۴۳۴- سکو، کتک، کوک، کوکا، واکس، سکوت، کاسکت، کاکتوس
۴۳۵- سیل، بیل، لابی، لباس، سیبل، سیبیل، سیلاب، ابلیس
۴۳۶- بچه، چاه، چرب، بهار، چهار، آچار، ارابه، چابهار
۴۳۷- باک، سبک، لباس، کاسب، کالا، کابل، کلاس، کالباس
۴۳۸- هند، دین، دانه، دهان، آینه، دنیا، آینده، ناهید
۴۳۹- متن، یتیم، مانتو، تومان، امنیت، ویتامین، ویتنام
۴۴۰- دین، آدم، دامن، دنیا، نماد، امید، دینام، میدان
۴۴۱- چرم، چمن، چنار، زمان، نماز، ارزن، مزار، چمنزار
۴۴۲- قصد، صدا، دقت، صادق، اتاق، تقاص، صداقت، اقتصاد
۴۴۳- آتش، شاد، دهات، شاهد، شهدا، اشهد، شهادت، هشتاد
۴۴۴- سطل، تیم، ملت، ملیت، طلسم، لیست، تسلیم، مستطیل
۴۴۵- شیب، کیش، بیشه، کینه، شبکه، بشکه، شنبه، یکشنبه
۴۴۶- تند، سند، داس، دست، دانا، استاد، استان، داستان
۴۴۷- رهن، ریه، رای، هنر، انار، ناهار، رایانه، یارانه
۴۴۸- آرش، ارگ، شاکر، شرکا، اراک، شکار، آشکار، کارگشا
۴۴۹- شور، پیر، پویش، پیرو، پیشرو، شیپور، پریوش
۴۵۰- شهر، شوره، شرور، ریشه، شیره، رشوه، شوهر، شهریور
۴۵۱- نور، بانو، نوار، روان، ابرو، انبر، روبان، بوران
۴۵۲- کور، گوش، شورا، روکش، شکار، کشور، گوارش، کاوشگر
۴۵۳- تنگ، گاری، ایران، گیتار، گرانیت، رایگان، گارانتی
۴۵۴- شنا، سنا، آسان، نشان، شانس، آشنا، انسان، ناشناس
۴۵۵- سنا، مسن، نسیم، ایمن، مینا، یاسمن، سیمان، سینما
۴۵۶- ماش، شکر، شکم، مشک، کمر، کرم، شام، شکار، مراکش
۴۵۷- مار، ماش، ورم، موش، شوم، امر، شمار، شورا، مشاور
۴۵۸- میز، زین، نیاز، زمین، زیان، میزان، ایمان، زایمان
۴۵۹- دین، دیگ، پند، پوند، گونی، پیوند، دوپینگ، پودینگ
۴۶۰- عدل، علت، عادت، عادل، ادعا، عدالت، تعادل، اعتدال
۴۶۱- نفس، مونس، موسی، نسیم، سمنو، منفی، سیفون، سمفونی
۴۶۲- خوک، یاور، خاور، رویا، کویر، خیار، خوراک، خوراکی
۴۶۳- گنگ، گرگ، نگار، گران، واگن، انگور، گرگان، گروگان
۴۶۴- گاز، گدا، آزاد، آگاه، زاهد، آزاده، گدازه، زادگاه
۴۶۵- زیپ، پیر، روز، پرز، پری، زور، وزیر، پرویز، پیروز
۴۶۶- دبی، مشک، شکم، کمد، کیش، شیب، مشکی، میبد، بیدمشک
۴۶۷- پرس، سپر، پسر، پاس، سوا، پروا، پارس، پارو، پاسور
۴۶۸- فیل، سطل، لیف، لطف، طفل، نفس، فسیل، لطیف، فلسطین
۴۶۹- نهنگ، انبه، گناه، بانگ، آهنگ، نگاه، بنگاه، نگهبان
۴۷۰- قاب، قالی، بالا، قلاب، قالب، قلابی، بقالی، باقالی
۴۷۱- نبات، نوبت، وانت، آبان، توان، بانو، توانا، اتوبان
۴۷۲- هدف، هار، ،فرار، اردو، فردا، فروهر، راهرو، فراورده
۴۷۳- لال، لاله، هلال، لیلا، گیاه، گلایل، گلایه، گالیله
۴۷۴- فراز، زارع، عارف، رعنا، نزاع، فرناز، فرزان، زعفران
۴۷۵- قیف، فیر، فرق، فقر، افق، رفیق، فراق، فقیر، آفریقا
۴۷۶- گیس، ریگ، جگر، گره، گیج، گیره، جیره، گریه، سرگیجه
۴۷۷- تند، تمدن، یتیم، امید، دایی، امنیت، میدان، دینامیت
۴۷۸- اتو، وات، اوت، سنت، ساتن، وانت، سونا، توان، ستوان
۴۷۹- سوت، سوار، راسو، راست، استوا، اوستا، روستا، استوار
۴۸۰- گاو، گوی، موش، گام، گوش، گوشی، میگو، گویش، گاومیش
۴۸۱- تیر، توت، ترسو، ترور، سوتی، روسری، توریست، تروریست
۴۸۲- نقی، نان، نوین، نانو، یونان، قانون، قوانین، قانونی
۴۸۳- لنز، جیب، لیز، لنج، لجن، زین، نجیب، زنبیل، زنجبیل
۴۸۴- طبل، طول، طلب، طلا، باطل، طالب، بلوط، بودا، داوطلب
۴۸۵- سخت، سرخ، خرس، رخت، ساکت، ساخت، سرخک، کارت، خاکستر
۴۸۶- متن، وانت، توان، تومان، مانتو، امنیت، تامین، ویتنام
۴۸۷- قله، اهل، قمه، قلم، لقمه، ماله، قلمه، ملاقه، مقاله
۴۸۸- رضا، تار، عار، آرا، عرض، تعرض، اعضا، تعارض، اعتراض
۴۸۹- تاس، نیت، سنت، سینا، ایست، سایت، ساتن، تنیس، آستین
۴۹۰- لال، بالا، بلال، لیلا، ویلا، لوبیا، آلبالو، والیبال
۴۹۱- تکه، چکه، چاه، بچه، تابه، چابک، کتاب، تباه، کتابچه
۴۹۲- پیک، کاشی، شریک، پیکر، شاکی، شاپرک، پیرایش، پیراشکی
۴۹۳- راز، تار، زور، روز، وزرا، تراز، آرزو، ترازو، وزارت
۴۹۴- دوز، زود، زوج، جادو، جواز، آزاد، آواز، جواد، ازدواج
۴۹۵- سوت، کوک، سکو، کتک، سکوت، واکس، ساکت، کاسکت، کاکتوس
۴۹۶- نفس، فنر، سفر، سفره، رفاه، افسر، فارس، هراس، فرانسه
۴۹۷- لنگ، لگن، گلو، گاو، الگو، واگن، انگل، النگو، آنگولا
۴۹۸- دکه، شته، تشک، دشت، کاشت، شاهد، دهات، شهادت، آتشکده
۴۹۹- گود، پند، دیگ، گوی، پوند، گونی، نوید، پیوند، دوپینگ
۵۰۰- شیب، شام، بیم، بشر، امشب، مربا، مربی، بیمار، ابریشم
۵۰۱- لال، لاک، کال، الک، زلال، الکل، کالا، کزاز، زالزالک
۵۰۲- قصه، نقد، قصد، قند، قوچ، نوچه، صدقه، صندوق، صندوقچه
۵۰۳- جهش، پنج، جشن، پشه، پنجه، جنبش، پنبه، شنبه، پنجشنبه
۵۰۴- سالم، سالن، سلام، نسیم، سیمان، سینما، سلیمان، سلمانی
۵۰۵- بند، گلو، بدن، لگد، گود، گنبد، بلند، گلوبند، بلندگو
۵۰۶- فکر، ریگ، کفر، کیف، کافی، کافر، گاری، کفگیر، گرافیک
۵۰۷- مرد، مار، رمان، مادر، نادم، نادر، مدار، دامن، درمان
۵۰۸- اسب، تست، آبان، استان، تابان، باستان، انتساب، تابستان
۵۰۹- هلو، دهل، هدف، فال، لوده، هالو، فولاد، آلوده، فالوده
۵۱۰- دیس، سود، سند، سودا، نوید، سویا، اسید، دیوان، ادیسون
۵۱۱- غرب، باغ، غار، غوره، ابرو، غبار، غروب، روباه، آبغوره
۵۱۲- فرش، پیش، شرف، ترشی، تفرش، شریف، پشتی، تشریف، پیشرفت
۵۱۳-هوس، طوس، سطر، سوره، طاهر، سوار، راسو، ساطور، اسطوره
۵۱۴- گام، نذر، ذره، ذهن، آذر، گمان، گمراه، مناره، گذرنامه
۵۱۵- نشت، شته، نشات، نشست، شانس، تشنه، شانه، تنها، نشاسته
۵۱۶- ساز، وزن، سبز، بازو، زانو، سوزن، زبان، بانو، سوزنبان
۵۱۷- سبک، سیب، بوس، سکوت، کویت، بیست، بوکس، بوتیک، بیسکویت
۵۱۸- چین، چای، چادر، چنار، دریا، نادر، دنیا، دینار، دارچین
۵۱۹- نقل، آبان، بالا، نقال، قالب، بالن، نقاب، قلاب، انقلاب
۵۲۰- سوت، نشت، ستون، تونس، نشست، روشن، تنور، سنتور، سرنوشت
۵۲۱- عمه، ماهی، مایع، میهن، نامه، عمان، مانع، معنا، معاینه
۵۲۲- سفر، رفاه، افسر، ساده، سرفه، فاسد، فارس، سفره، افسرده
۵۲۳- چین، بدل، دلیر، دبیر، چرند، چربی، بلند، دلبر، بلدرچین
۵۲۴- شعر، عرش، شروع، شعار، آوار، شاعر، شعور، اعشار، عاشورا
۵۲۵- مرغ، غیر، مدار، مرید، یغما، دماغ، مدیر، دریغ، مرغداری
۵۲۶- رمز، مزه، زره، رزم، زهر، عمه، هرمز، عمره، مرزه، مزرعه
۵۲۷- بست، دست، دسر، سبد، سرب، سرد، درست، بدتر، بستر، دربست
۵۲۸- خنگ، نرخ، خبر، بانگ، خراب، بخار، ابرنگ، رگبار، خبرنگار
۵۲۹- شته، هشت، تباه، شهاب، شتاب، بهشت، اشتها، شباهت، اشتباه
۵۳۰- سنگ، گسل، گیس، سالن، انگل، سنگال، گیلاس، گیلان، انگلیس
۵۳۱- سحر، حبس، ابدا، آباد، سراب، ساحر، حساب، سرداب، حسابدار
۵۳۲- خون، تپه، تنها، پونه، پناه، خانه، پخته، خاتون، توپخانه
۵۳۳- گاو، لگد، گدا، گلو، گود، گول، الگو، دولا، والد، گودال
۵۳۴- مبل، لبو، ویلا، بومی، لیمو، مایل، لوبیا، آلبوم، موبایل
۵۳۵- کیا، یاس، کسل، لاک، سیل، یال، کلاس، سیکل، اسکی، کلیسا
۵۳۶- نوش، بانو، انبه، شانه، آشوب، شنبه، شهاب، باهوش، نوشابه
۵۳۷- گرد، درد، درنگ، گنبد، نبرد، گردن، بندر، دربند، گردنبند
۵۳۸- نوک، کند، تانک، دکان، کتان، کندو، کادو، کودتا، تکواندو
۵۳۹- خدا، خون، دانا، هاون، خانه، خنده، نخود، ناخدا، خانواده
۵۴۰- کمر، مار، کرم، نرم، نمک، کار، کنار، کمان، رمان، کرمان
۵۴۱- آتش، تشک، کیش، کشت، شیک، کاشی، شاکی، کاشت، کشتی، شکایت
۵۴۲- یکان، مکان، امین، کیان، مینا، کمین، کمیک، کمانک، مکانیک
۵۴۳- رکاب، مکتب، ربات، تمبر، برکت، کتاب، مرکب، مبارک، مرکبات
۵۴۴- بوق، قول، قوا، قاب، قلب، لقب، قالب، قلاب، بالا، باقلوا
۵۴۵- دقت، دارت، قرار، قدرت، برتر، بردار، برادر، دربار، رقابت
۵۴۶- دست، سوت، شوت، سخت، تخس، خشت، سوخت، دوست، دوخت، دستخوش
۵۴۷- فنر، یاور، فرنی، رویا، نیرو، فوری، ویران، روانی، فناوری
۵۴۸- دوش، هدف، شوفر، دشنه، فروش، روشن، درفش، شهروند، فروشنده
۵۴۹- بنا، وان، ناو، وبا، یون، بانو، بیان، نایب، یابو، بینوا
۵۵۰- رنج، ناجی، آرنج، جاری، نجار، جنین، انجیر، نارنج، نارنجی
۵۵۱- پکن، پنیر، گاری، گران، پارک، پیکر، نگار، پیکان، پارکینگ
۵۵۲- مهو، ماه، ضمه، عمو، عمه، هضم، موضع، واضع، عوام، معاوضه
۵۵۳- شوره، ریشه، رشوه، شیره، شیوه، شیار، شوهر، هاشور، هوشیار
۵۵۴- خمر، تخم، خام، اخم، ختم، خمار، تارخ، خرما، خاتم، مختار
۵۵۵- شتر، رشت، بشر، شهر، ترش، شهرت، رشته، شربت، بهشت، برشته
۵۵۶- اسب، سکو، سبک، اکو، بوس، بوکس، کاسب، واکس، کوبا، کابوس
۵۵۷- فکر، کفر، مکرر، کفار، کافر، فرار، امرار، افکار، کار، کارفرما
۵۵۸- بشر، امیر، مربی، شیار، مربا، امشب، بیمار، مباشر، ابریشم
۵۵۹- سالم، املت، ماست، مدال، تامل، ستاد، سلام، سلامت، دستمال
۵۶۰- بام، ایه، بیم، همی، بیمه، مایه، ماهی، مهیا، مهیب، بامیه
۵۶۱- مات، عام، جام، عاج، جمع، تاج، تجمع، جامع، جماعت، اجتماع
۵۶۲- ملت، ماست، ملات، املت، تماس، سلامت، اسلام، الماس، التماس
۵۶۳- پشه، شهره، شیره، ریشه، پینه، پنیر، شهریه، نشریه، هنرپیشه
۵۶۴- هوا، جور، جار، جاه، جوار، وراج، جوهر، رواج، جارو، جواهر
۵۶۵- قوم، قلم، نقل، بوق، مبل، قول، قلمو، قبول، منقل، بوقلمون
۵۶۶- رضا، فضا، فرود، فردا، اردن، دوران، اروند، فوران، فضانورد
۵۶۷- خشک، بخش، شاخ، خبر، بشر، رکاب، خراب، خشاب، بخار، خشکبار
۵۶۸- شرف، فرش، فنر، نفس، سنگ، فشنگ، نرگس، سرنگ، سنگر، سنگفرش
۵۶۹- اسکی، واکس، ماسک، موسی، سویا، مسکو، مسواک، مساوی، اسکیمو
۵۷۰- وزن، بازو، زانو، زبان، بودا، بانو، نوزاد، بادبزن، بندباز
۵۷۱- گود، گاو، جگر، گرد، گدا، جواد، جادو، جارو، گردو، جادوگر
۵۷۲- قاب، ناب، آقا، جنب، بقا، نقاب، اجاق، ناجا، جانب، باجناق
۵۷۳- چای، چربی، چادر، دبیر، آچار، ایراد، بیدار، آبادی، آبدارچی
۵۷۴- ترب، بیک، بیت، تبر، برکت، کبیر، کبری، کتبی، تبریک، کبریت
۵۷۵- پلک، ملک، پیک، کلم، کلام، کامل، لامپ، پیام، پلاک، المپیک
۵۷۶- کرج، جوک، جوش، کاج، شکار، شورا، کشور، جارو، روکش، جوشکار
۵۷۷- زود، دوز، زنده، وزنه، نوزاد، اندوه، زندان، نوزده، نوازنده
۵۷۸- گوش، شوهر، گوهر، گوشه، گروه، شاهرگ، گوارش، هاشور، گوشواره
۵۷۹- ماچ، چرم، پیچ، چاپ، پارچ، پرچم، امیر، پیام، آمپر، مارپیچ
۵۸۰- بدل، لگد، گرد، گدا، برگ، گلاب، دلبر، دلار، گرداب، بالگرد
۵۸۱- سمنو، مونس، نسیم، موسی، سویا، سیمان، ناموس، سینما، سونامی
۵۸۲- کمر، نمک، کار، مارک، کمان، مکار، کران، کنار، رمان، کرمان
۵۸۳- لنز، زنگ، گلو، وزن، وزنه، گزنه، گونه، لوزه، گوزن، زنگوله
۵۸۴- سبک، سرب، سکو، برس، بوس، بورس، بوکس، رسوب، سرکوب، بوکسور
۵۸۵- نقص، نقد، قند، قصه، قوه، قوچ، نوچه، صدقه، صندوق، صندوقچه
۵۸۶-دوش، رشید، ارشد، شیاد، رادیو، دیوار، دشوار، درویش، داریوش
۵۸۷- ماهی، بیمه، تباه، بیات، تابه، بامیه، مهتاب، اهمیت، مهتابی
۵۸۸- ختم، اخم، خدا، خام، سخت، خدمت، خادم، ساخت، استاد، استخدام
۵۸۹- شال، تشک، پتک، پلک، پاکت، تلاش، کاشت، پلاک، شکلات، لاکپشت
۵۹۰- پنج، جشن، نبش، جهش، جنبه، پنجه، شنبه، پنبه، جنبش، پنج شنبه
۵۹۱- نجف، نجس، جنس، سنج، فنج، ناجا، آسان، اسفنج، اجناس، اسفناج
۵۹۲- سیم، تیم، میت، تقی، تیمم، قسمت، مقیم، قیمت، تقسیم، مستقیم
۵۹۳- هما، لکه، کله، هلاک، کمال، کلمه، مکمل، مالک، ملکه، مکالمه
۵۹۴- چکش، کیش، چای، کاچی، شیار، کاشی، شریک، شکار، شاکی، شکارچی
۵۹۵- جشن، شاد، دوش، جوش، دانش، جوان، جادو، جواد، وجدان، دانشجو
۵۹۶- آرام، نمره، نامه، انار، آرمان، ناهار، مناره، اهرام، راهنما
۵۹۷- گرم، مگس، گیس، مرگ، ریگ، گریم، مرسی، مسیر، سرگرمی، گرمسیر
۵۹۸- حبس، سبد، سحر، حدس، سراب، آباد، حساب، ساحر، آدرس، حسابدار
۵۹۹- خشت، رخت، شاخ، رخش، آخرت، ارتش، خراش، تراش، پرخاش، خارپشت
۶۰۰- گدا، هاد، ادا، گاز، زده، آگاه، اهدا، گدازه، آزاده، زادگاه
۶۰۱- رطب،طلب، طلا، طبل، رکاب، باطل، رباط، کابل، کربلا، طلبکار
۶۰۲- مادر، دوام، اردن، مدار، درمان، دوران، مانور، اروند، نمودار
۶۰۳- پسر، توپ، سوپ، روس، پوست، پرتو، توپر، پوستر، پتروس، پرستو
۶۰۴- گام، برگ، مرگ، گرم، بهار، گربه، گرما، مربا، بهرام، گرمابه
۶۰۵- پول، سال، پلو، پوچ، چلو، سوال، چپول، چالوس، چپاول، چاپلوس
۶۰۶- سرم، سیب، سرب، برس، مسیر، مسری، مرسی، مربی، بررسی، سرمربی
۶۰۷- تاس، سرخ، تخس، تراس، آخرت، ساخت، اختر، راست، خسارت، استخر
۶۰۸- فدا، هوا، هود، هدف، وفا، دولا، هالو، فولاد، آلوده، فالوده
۶۰۹- شاخ، رخش، خیر، شیخ، آریا، خراش، شیار، خیار، آرایش، خشایار
۶۱۰- غار، راه، باغ، غرب ،وهاب، غوره، غروب، غبار، روباه، آبغوره
۶۱۱- کفر، کیف، فکر، کتف، کافی، کافر، کتری، کتیرا، تاریک، ترافیک
۶۱۲- پهن، خان، چاپ، چاه، خانه، پناه، پاچه، چانه، چاخان، چاپخانه
۶۱۳- باک، نیک، نبات، کتان، کتاب، تنبک، بانک، بیات، تانک، کابینت
۶۱۴- هند، دین، دنیا، دانه، آینه، هادی، دایه، ایده، ناهید، آینده
۶۱۵- اهل، لمس، اسم، ماله، مهسا، ماسه، ملوس، سوله، لامسه، ماسوله
۶۱۶- خرد، رود، هدر، خرده، روده، چرخه، دوره، خوره، خورده، دوچرخه
۶۱۷- دیو، دیر، داور، یاور، رویا، دریا، دارو، اردو، رادیو، دیوار
۶۱۸- زرد، درز، زهرا، ارشد، زاهد، دراز، شاهد، هزار، ارزش، شهرزاد
۶۱۹- سند، دیس، سود، چین، چای، سواد، سویا، دیوان، سودان، ساندویچ
۶۲۰- درب، ننگ، برد، برگ، گردن، درنگ، بندر، گنبد، دربند، گردنبند
۶۲۱- خال، ملخ، روال، خاور، امور، مولا، اخمو، خالو، مورخ، خرمالو
۶۲۲- عشق، نقش، نعش، آشنا، عاشق، نقاش، نقشه، اشعه، قانع، عاشقانه
۶۲۳- همت، ترم، مته، ظهر، همتا، ظاهر، مظهر، تظاهر، مهارت، متظاهر
۶۲۴- جدا، درج، رواج، وارد، وراج، اردو، واجد، گارد، گردو، جادوگر
۶۲۵- بال، طول، دولا، بلوا، والد، طالب، باطل، دوبل، بلوط، داوطلب
۶۲۶- دست، دیس، ترد، ساری، دارت، درست، اسید، اسیر، تدریس، دستیار
۶۲۷- هند، آیه، یاد، دیو، دین، دهان، دیوان، اندوه، ادویه، دیوانه
۶۲۸- زور، سری، روز، وزن، زرین، سوزن، سینی، زیرین، رویین، زیرنویس
۶۲۹- سوت، تورم، رستم، سرمه، سوره، مترو، همسر، سمور، تسمه، سورتمه
۶۳۰- گمان، آرام، مدارا، نامرد، ارگان، آرمان، درمان، اندام، نامدار
۶۳۱- وان، اتو، وات، اوت، توان، وانت، ژتون، توانا، تاوان، آوانتاژ ( اگر این مرحله واستون مشکل داره بازیتون رو آپدیت کنین )
۶۳۲- قاب، قتل، بالا، قلاب، قالب، اتاق، تقلب، قاتل، تالاب، باتلاق
۶۳۳- سوپ، پشم، پارو، پرسش، سرما، سمور، پارس، شامپو، سماور، مشاور
۶۳۴- کره، کبد، دکه، باده، رکاب، برکه، برده، کهربا، کباده، بدهکار
۶۳۵- رمق، رقم، قرن، نقره، قرآن، نامه، قمار، مناره، منقار، قهرمان
۶۳۶- چاه، چاپ، چاره، چهار، پارچ، پاچه، آچار، اپرا، پارچه، چهارپا
۶۳۷- رحم، حنا، حرم، محرم، مرام، حرام، حمام، مراحم، رحمان، نامحرم
۶۳۸- هرات، آنتن، تنها، تهران، نسترن، ترانه، رسانه، ستاره، هنرستان
۶۳۹- لیز، ریل، لرز، ریال، ارزش، آزار، لیزر، لرزش، شیراز، شالیزار
۶۴۰- تماس، ماست، سرما، سفارت، مسافر، مسافت، متاسف، اتمسفر، مسافرت
۶۴۱- سوم، نوک، نسیم، موسی، مسکن، سینک، مسکو، سمنو، سومین، مسکونی
۶۴۲- انار، آبان، انبر، انبار، نایاب، باران، ایران، انباری، بارانی
۶۴۳- کلک، سکه، لکه، کاسه، کلاه، کلاس، هلاک، کلاهک، اسکله، کالسکه
۶۴۴- قوس، ساق، قوی، آسیا، ساقی، آسان، سویا، ناقوس، ایوان، اقیانوس
۶۴۵- مزه، بزم، زهرا، هزار، مزار، بارز، بهار، بهرام، مبارز، مبارزه
۶۴۶- بوس، ستون، نوبت، تونس، بانو، توان، نبات، وانت، ستوان، بوستان
۶۴۷- فوت، فوق، وقف، افق، قفا، وفا، تقوا، وفات، توقف، فتوا، توافق
۶۴۸- بلا، طلب، طلا، طبل، طبس، سطل، لباس، اطلس، باطل، طالب، اسطبل
۶۴۹- عرب، بستر، عباس، ربات، ساعت، سراب، سرعت، عابر، عبرت، عربستان
۶۵۰- لنج، جهل، جانی، جهان، اجیل، ناجی، جاهل، انجیل، هیجان، لاهیجان
۶۵۰- لنج، جهل، جانی، جهان، اجیل، ناجی، جاهل، انجیل، هیجان، لاهیجان
۶۵۱- کور، کولر، شکار، روکش، شورا، کشور، لواش، شلوار، لواشک، شلوارک
۶۵۲- عدس، داد، دعا، ساعد، ساعت، عادت، تعداد، سعادت، استاد، استعداد
۶۵۳- وبا، بور، بنر، انبر، ابرو، روبان، بوران، ویران، ناوبر، بورانی
۶۵۴- مبل، ریال، مربا، بالن، مربی، منبر، ملایر، برلین، بریان، بیمار
۶۵۵- زیپ، پرز، تیز، تراز، آزار، پیاز، پارتی، زیارت، پیتزا، پارازیت
۶۵۶- چاپ، چاه، چای، پیچ، هیچ، چاره، پارچ، آچار، پاچه، چهار، پارچه
۶۵۷- عمه، طعم، عمل، طمع، طلا، علم، طالع، طعام، طعمه، عالم، مطالعه
۶۵۸- متن، مترو، تورم، مروت، تمرد، تمدن، ثروت، تنور، تندرو، ثروتمند
۶۵۹- داس، دنج، جسم، جسد، سمج، جام، سجاد، جامد، سنجد، مسجد، دماسنج
۶۶۰- رخش، دوش، دیو، خیر، خوش، خرد، رشید، شوخی، خرید، درویش، خورشید
۶۶۱- دانا، دانه، زنده، آزاد، زاهد، دهان، آزاده، زاهدان، اندازه
۶۶۲- دزد، دید، یزد، داد، دبی، ایدز، بازی، زیاد، ایزد، زیبا، بازدید
۶۶۳- پلو، چال، پوچ، پول، سوپ، چاپ، لوس، سوال، چپاول، چالوس، چاپلوس
۶۶۴- دوا، دانه، نهاد، دهنه، نانو، دهان، نهان، اندوه، دهانه، هندوانه
۶۶۵- فضا، دفن، فرض، نوار، اردن، دوران، اروند، فروند، فوران، فضانورد
۶۶۶- جرم، جسم، سمج، جام، تاج، جرات، تجسم، رستم، سرما، تاجر، مستاجر
۶۶۷- هوش، بانو، آشوب، شانه، انبه، شنبه، انبوه، باهوش، شبانه، نوشابه
۶۶۸- فنچ، روح، حفر، وحی، حرف، چین، حروف، حوری، حریف، فرنی، حروفچین
۶۶۹- ترس، کاتر، تراس، ساکت، نکات، کاست، تانکر، کنسرت، کارتن، ترسناک
۶۷۰- سکو، سکه، کوه، کوسه، ساده، کاوه، واکس، سواد، کادو، کاهو، کاسه
۶۷۱- پسر، سپر، کیش، پیک، سیرک، پرسش، پیکر، ریسک، شریک، کرسی، شکسپیر
۶۷۲- رخت، سخن، نرخ، آخرت، ساخت، استخر، استان، خرناس، خراسان، ستارخان
۶۷۳- کلم، کرم، کمر، ملک، اراک، رمال، آرام، کامل، کلام، کالا، کارامل
۶۷۴- برگ، گاز، ریگ، گرز، زیبا، گاری، بازی، بارز، بزرگ، گراز، بازیگر
۶۷۵- ترد، ریل، ملت، تیم، دلیر، ملیت، مدیر، دیلم، رتیل، لیتر، تردمیل
۶۷۶- کاوش، ورزش، آرزو، کشور، شرور، ارزش، روکش، زرشک، کشاورز، ورزشکار
۶۷۷- شوم، میش، یون، مین، میهن، هومن، میوه، مینو، شیوه، منشی، شومینه
۶۷۸- صفر، صفا، صاف، صنف، فنر، نصف، صراف، انار، اصراف، انصاف، انصراف
۶۷۹- عوض، وضع، عرض، عضو، رضا، عوضی، راضی، ضایع، رضوی، عوارض، عوارضی
۶۸۰- داد، گدا، درد، مداد، آرام، داماد، مرداد، امداد، دامدار، امدادگر
۶۸۱- سحر، تست، ساحر، سارا، راحت، حسرت، اسارت، حراست، استتار، استراحت
۶۸۲- سوال، سالن، ویلا، سونا، سویا، وانیل، لیوان، یونان، وسایل، نایلون
۶۸۳- جیب، جوی، باج، برج، جاری، رویا، یاور، جواب، جارو، جوراب، جویبار
۶۸۴- اسکی، لیست، کاست، کلاس، ساکت، اسکلت، کلیسا، اسکیت، تاکسی، لاستیک
۶۸۵- دوا، خون، دانه، دانا، نخود، نواده، ناخدا، آخوند، خواهان، خانواده
۶۸۶- مری، مار، کمر، کرم، کریم، اکرم، ریکا، امیر، یاری، کیمیا، یاکریم
۶۸۷- بوس، سوپ، سبد، سود، دوست، بودا، دوات، سواد، پادو، پوست، بوداپست
۶۸۸- سفر، سود، دیس، سفیر، ردیف، فوری، سفید، سرود، یوسف، فرود، فردوسی
۶۸۹- ادا، دقت، صدق، قصد، صدا، اتاق، صادق، تقاص، صداقت، صدقات، اقتصاد
۶۹۰- نوید، دانه، دهان، دایه، دنیا، دیوان، آینده، ناهید، ادویه، دیوانه
۶۹۱- خرج، سرخ، خرس، خروس، رسوخ، خسرو، جوهر، جوخه، سوره، خروج، سرجوخه
۶۹۲- چوب، چلو، کچل، کوچ، کباب، بابل، کوبا، چابک، بلوچ، کابل، چلوکباب
۶۹۳- قبر، قبه، برق، عرق، قهر، رعب، عرب، ربع، بره، عقرب، قرعه، عقربه
۶۹۴- مشک، کمد، مزد، پشم، شکم، آشپز، پزشک، پشمک، پماد، آدمکش، دامپزشک
۶۹۵- برگه، بانگ، آگاه، گربه، انبه، آبان، باران، انبار، ارابه، گرانبها
۶۹۶- نخل، خال، گناه، لانه، نگاه، آهنگ، خاله، انگل، نهال، خانه، گلخانه
۶۹۷- بند، دبی، بدن، نوید، نیرو، درون، بندر، دبیر، نبرد، بیرون، دوربین
۶۹۸- سیر، مری، ریز، سری، زری، مرز، سیم، مسن، نرم، زرین، نسیم، سرزمین
۶۹۹- سنت، تاس، نشت، تنه، ساتن، تنها، نشست، تشنه، نشسته، شناسه، نشاسته
۷۰۰- دشت، آتش، شته، تباه، شاهد، تابه، دهات، بهشت، شتاب، شهادت، بهداشت
۷۰۱- دکان، اراک، دانا، کنیا، اندک، انکار، ایران، ایراد، دینار، کرادانی
۷۰۲- قهر، قیر، قطر، نطق، قرن، نقطه، نقره، قطره، قرنیه، قرینه، قرنطینه
۷۰۳- شمع، دعا، معنا، معاد، عمان، دانش، مانع، دشمن، معدن، دشنام، شمعدان
۷۰۴- نوک، تانک، تنبک، باکو، کوبا، بانو، بانک، نبات، کتان، کتاب، تنباکو
۷۰۵- آتش، هشت، آشتی، ایست، سایه، هیات، سیاه، شاسی، تیشه، ستایش، شایسته
۷۰۶- هنر، نهر، رهن، رنج، جیر، جین، نهی، ریه، هجری، نیره، جیره، نیجریه
۷۰۷- ملت، دست، تماس، سالم، ملات، املت، مدال، ماست، سلام، سلامت، دستمال
۷۰۸- کهن، فنا، کفا، فنس، کسف، کنه، ناف، کفن، ساکن، کافه، کاهن، نسکافه
۷۰۹- زین، گاز، زنگ، نیاز، آگهی، گیاه، گزنه، نیزه، یگانه، گزینه، انگیزه
۷۱۰- سرب، برس، سبد، دارت، ربات، درست، سراب، بستر، سرداب، دربست، داربست
۷۱۱- لوس، سیلو، سویا، ویلا، سلام، موسی، سوال، سالم، لیمو، مساوی، سومالی
۷۱۲- سنگ، سنگر، سرنگ، نگار، سوار، واگن، راسو، گران، نرگس، انگور، گارسون
۷۱۳- دکتر، آدرس، درست، دارت، تدارک، کنسرت، تانکر، کارتن، ترسناک، کردستان
۷۱۴- لگن، سگا، لنت، سنگ، لنگ، نسل، گسل، ساتن، انگل، گالن، سالن، گلستان
۷۱۵- کریم، کمین، نوکر، کویر، مانور، نیمرو، کارون، کامرون، رومانی، کامیون
۷۱۶- دوش، دود، بشر، درود، آشوب، ارشد، بودا، شبدر، بدرود، دشوار، داشبورد
۷۱۷- باز، فاز، زبل، لیف، فلز، لیز، زلف، بازی، زیبا، آبزی، فایل، فلزیاب
۷۱۸- چرم، چاه، بچه، چوب، چهار، چاره، روباه، بهرام، مورچه، ماهور، مارچوبه
۷۱۹- ران، رضا، قرن، آقا، قضا، نقض، قرض، انار، قران، ناقض، انقضا، انقراض
۷۲۰- رویا، نیرو، یاور، مانور، روانی، نیمرو، ویران، رومانی، مریوان، ورامین
۷۲۱- سنگ، کتان، ساکت، تانک، سرنگ، سنگک، نرگس، سنگر، کنسرت، تانکر، ترسناک
۷۲۲- زین، لنج، لجن، لنز، جیب، لیز، زبل، زینب، نجیب، بنجل، زنبیل، زنجبیل
۷۲۳- ریش، آتش، شیر، آرش، آتی، تراش، شیار، ارتش، ترشی، آشتی، تایر، اتریش
۷۲۴- سفر، تار، راس، ترس، سفت، افسر، ستار، فارس، تاسف، راست، تراس، سفارت
۷۲۵- کتف، فاش، کاش، شفا، کفش، کشف، افشا، کاشف، کاشت، کفاش، شکاف، اکتشاف
۷۲۶- ریگ، ریل، ریال، نگار، گاری، لنگر، گران، گلنار، گالری، گیلان، نارگیل
۷۲۷- امت، عمل، علم، ملت، علت، عام، تامل، عالم، املت، عامل، تعامل، علامت
۷۲۸- رخش، مربا، خشاب، خراش، آمار، خرما، بخار، خراب، آبشار، آرامش، آرامبخش
۷۲۹- باج، جام، دنج، دانا، آباد، آبان، جامد، اندام، بادام، انجماد، بادمجان
۷۳۰- پلو، پول، لپه، پله، هلو، لانه، نهال، پونه، پناه، هالو، پهلو، پهلوان
۷۳۱- متن، ملت، لیتر، رتیل، رمال، ملیت، املت، امنیت، تمرین، میترا، ترمینال
۷۳۲- صدا، صدر، صرع، رعد، عمر، رصد، اعظم، صادر، معاد، مصدر، مصرع، صدراعظم
۷۳۳- شاخ، خشک، شیخ، خیر، کیش، شیار، شاکی، کاشی، خیار، شریک، شکار، خاکشیر
۷۳۴- دبی، هادی، دبیر، برده، باده، دایه، بدهی، دایره، ردیاب، بیدار، بهداری
۷۳۵- تمر، ترم، رحم، تیر، حرم، رحمت، حریم، حرمت، ترحم، ریتم، متحیر، تحریم
۷۳۶- پسر، سپر، پرس، کیش، پیس، شریک، سرکش، سپری، پرسش، پسرک، سرکشی، شکسپیر
۷۳۷- رهن، نهر، راه، اره، پاره، پریا، پینه، پنیر، آینه، پناه، پایه، پیراهن
۷۳۸- کاخ، کدو، کود، خدا، خاک، دکور، کارد، خاور، کادو، اردک، خوراک، خودکار
۷۳۹- چاه، ابر، بها، وبا، چوب، بچه، بهار، ابرو، چهار، چاره، روباه، چهارچوب
۷۴۰- بار، آرد، دار، رام، مراد، مربا، مدار، درام، مادر، مبدا، رامبد، مرداب
۷۴۱- ملک، مهم، کلم، لکه، ملکه، مکمل، کلاه، کلمه، هلاک، کامل، کلام، مکالمه
۷۴۲- کبری، کبیر، رکیب، مرکب، بومی، مربی، کویر، میکرو، مکروب، روبیک، میکروب
۷۴۳- کاه، آهک، زیپ، کپی، پیک، پایه، کاهی، پیاز، هاکی، اکیپ، کازیه، پاکیزه
۷۴۴- ریگ، دیگ، گرد، دبی، برگ، گدا، دبیر، گاری، دریا، گرداب، بیدار، بادگیر
۷۴۵- زاغ، غزل، باغ، غاز، بغل، زابل، ابله، بالغ، غزال، زغال، زباله، بزغاله
۷۴۶- شکر، سران، سارا، نارس، ساکن، شانس، شناس، اشکان، آشکار، کاشان، کارشناس
۷۴۷- وات، رنو، تار، اتو، ران، ترور، تنور، وانت، توان، نروژ، ژانر، ژنراتور
۷۴۸- موش، شوره، شورا، رشوه، ماشه، شوهر، شماره، مشهور، هاشور، هموار، مشاوره
۷۴۹- بها، ماه، بام، مسح، حبه، سهام، مهسا، ماسه، حسام، مباح، حماسه، محاسبه
۷۵۰- صدا، خدا، هند، خاص، رصد، نهاد، دهان، خنده، ناصر، صادر، صخره، رصدخانه
۷۵۱- ترش، شتر، تبر، برش، رشت، شهر، ترب، شرب، بشر، شربت، رتبه، بهشت، برشته
۷۵۲- عار، نصر، صرع، عصر، عصا، رعنا، عنصر، نعره، عرصه، عناصر، عصاره، عصرانه
۷۵۳- درک، کدو، خدا، کود، وارد، راکد، کادو، رکود، آخور، دکور، خوراک، خودکار
۷۵۴- غار، باغ، غرب، مرغ، غایب، غریب، غبار، مربی، امیر، مربا، بیمار، مرغابی
۷۵۵- اسیر، نسیم، مرسی، امیر، سرما، ساری، مسیر، سینما، سیمان، ریسمان، سمینار
۷۵۶- سفر، تماس، ماست، فارس، رستم، افسر، سفارت، مسافر، مسافت، اتمسفر، مسافرت
۷۵۷- مربی، بیمه، ماهی، مربا، آرام، آمار، بهار، بامیه، ارابه، بیمار، ابراهیم
۷۵۸- پسر، سپر، سوپ، پارو، پوست، پرستو، روستا، پوستر، اورست، پاستور، پاسپورت
۷۵۹- شهر، ریه، شمر، میش، شرم، مری، هرم، مهره، مهریه، همیشه، همشیره، همشهری
۷۶۰- منش، موش، ورم، نوش، روش، نرمش، روشن، نمره، منور، منشور، مشهور، مهرنوش
۷۶۱- سنگ، پارو، پارس، سرنگ، نرگس، واگن، سنگر، انگور، سروان، گارسون، سنگاپور
۷۶۲- اهل، سکه، کله، کلک، لکه، کلاه، هلاک، کاسه، کاکل، اسکله، کلاهک، کالسکه
۷۶۳- دوش، شهر، شوهر، دوره، رنده، نرده، شوره، رشوه، دشنه، روشن، روده، شهروند
۷۶۴- علم، عمل، علی، عمه، عیال، مایع، میله، املا، عالم، عالی، علامه، اعلامیه
۷۶۵- ناس، بست، بند، بدن، تند، نبات، نسبت، باند، تناسب، آبستن، سنباد، دبستان
۷۶۶- رنگ، تنگ، انگ، گاری، رینگ، تایر، انتر، گیرا، یگان، تینر، گیتار، گرانیت
۷۶۷- ریگ، ارگ، گیر، گام، گریم، گرما، شمار، گیشا، گرایش، گرامی، گرمایش
۷۶۸- صفا، صاف، صفر، صرف، نصف، ناصر، صفرا، صراف، انصار، انصاف، اصراف، انصراف
۷۶۹- پهن، نان، ننه، پند، دهه، دهان، نهان، دهنه، پناه، دهانه، پنهان، پناهنده
۷۷۰- ختم، پشم، میخ، دشت، مشت، شیخ، پخش، خشت، خشم، شخم، خدمت، پشتی، پیشخدمت
۷۷۱- میز، زین، یزد، مزد، امید، ایزد، زیاد، نیاز، زمین، یزدان، میدان، نامزدی
۷۷۲- سیم، سیر، سهم، ساری، سیما، اسیر، سهام، سهیم، همسر، سرمه، سیاره، سرمایه
۷۷۳- پاک، کاپ، پتک، نکات، تکان، کتان، تانک، سکان، پاتک، ساکن، پستان، پستانک
۷۷۴- پلو، پدر، پول، لودر، دلار، رودل، پودر، پدال، پادو، پارو، دلاور، پولدار
۷۷۵- مرگ، گام، گره، گرم، گیاه، گریه، گرما، گیره، گاری، ماهی، گمراه، ماهیگیر
۷۷۶- پرز، زیپ، روز، پیش، زور، ورزش، پوزش، وزیر، پیروز، شیپور، پرویز، زیرپوش
۷۷۷- شام، چای، میت، چشم، شیما، آیات، اشیا، آشتی، ایام، مشتی، تماشا، تماشاچی
۷۷۸- آقا، قاب، لقب، قلب، نقل، القا، بالا، بالن، باقلا، ناقلا، اقبال، انقلاب
۷۷۹- پره، هوش، پشه، گور، گرو، شوره، گوهر، پوشه، گوشه، پژوهش، پروژه، پژوهشگر
۷۸۰- فنر، دیو، دفن، فوری، درون، فرود، نیرو، فرنی، ردیف، نوید، فردین، فریدون
۷۸۱- گیس، لگن، لیس، نسل، لیگ، گسل، یگان، سالن، گیلان، گیلاس، سیگنال، انگلیس
۷۸۲- تمر، ترک، کور، تور، کوه، کته، تکه، مکه، کمتر، موکت، کوره، توهم، متروکه
۷۸۳- رشت، ترش، شتر، نشر، رانش، نگرش، ناشر، انتر، گرانش، نگارش، شناگر، انگشتر
۷۸۴- وبا، لبو، بلوا، آویز، بلوز، لوزی، زیلو، ویزا، بازو، زالو، لوبیا، زلوبیا
۷۸۵- نمک، نرم، ناز، رمان، مکان، زمان، نماز، مرکز، نازک، کرمان، مراکز، نمکزار
۷۸۶- ریگ، گاز، گرز، گاری، گریز، گراز، زاری، رازی، بزرگ، ایربگ، آبگیر، بازیگر
۷۸۷- لکه، سکه، کاسه، کلاس، کلاه، هلاک، ساکن، سالن، نهال، لانه، اسکله، کهنسال
۷۸۸- رنج، جشن، نجف، سفر، نجار، فشار، شانس، آرنج، ناشر، اسفنج، سفارش، فشارسنج
۷۸۹- لیز، لبو، ویلا، زیبا، بازو، ویزا، لوزی، زالو، بازی، زابل، لوبیا، زولبیا
۷۹۰- درد، دید، داد، مداد، مرید، مدار، مادر، مدیر، امید، مرداد، دیدار، مادرید
۷۹۱- رام، مار، کار، مکار، ریکا، اکرم، کریم، آرام، مارک، آمار، کامیار، آمریکا
۷۹۲- دنج، جان، جشن، جواد، جوشن، جادو، دانش، شنوا، جوان، جوشان، وجدان، دانشجو
۷۹۳- قاب، تاس، قسم، آقا، ماست، قسمت، سماق، قاسم، قامت، اقسام، اقامت، مسابقات
۷۹۴- اسب، بست، سرب، سبد، ستار، دارت، ربات، بستر، دستار، دربست، سرداب، داربست
۷۹۵- آخر، برگ، خنگ، نرخ، خبر، انبر، بخار، خراب، آبرنگ، رگبار، خبرگان، خبرنگار
۷۹۶- دانه، نهاد، دهان، بنده، انبه، ابله، بلند، هلند، هندل، لانه، نهال، هندبال
۷۹۷- لیز، میز، لرز، مزار، آزار، رمال، لازم، آرام، لیزر، مالزی، میرزا، آلزایمر
۷۹۸- اوت، بوت، اتو، وانت، توان، نوبت، بتون، اتان، بوتان، توانا، تاوان، اتوبان
۷۹۹- دیه، هیچ، چاره، ایده، دایه، هادی، چیده، چادر، دچار، دریچه، دایره، دریاچه
۸۰۰- هوس، سطر، وسط، اطهر، ساوه، واسط، سوره، طاهر، واسطه، ارسطو، ساطور، اسطوره
۸۰۱- توپ، سخت، سوپ، پخت، پوست، سوخت، ساخت، پاسخ، استوا، خواست، سخاوت، اختاپوس
۸۰۲- سرور، رانت، تنور، ترور، ستوان، اورست، روستا، سنتور، توران، سروان، رستوران
۸۰۳- پتو، سخت، سوپ، توپ، ساخت، سوخت، پاسخ، پوست، سخاوت، استوا، اوستا، اختاپوس
۸۰۴- بانو، نیرو، انبر، ویران، روبان، بینوا، بیرون، روانی، بوران، بریان، بورانی
۸۰۵- وات، کور، ترک، توت، کاور، کاتر، ترور، تکاور، کروات، تکرار، تورات، تراکتور
۸۰۶- کرم، کمد، نمک، کند، کبد، کمر، مرکب، مدرک، منبر، کربن، بندر، نبرد، کمربند
۸۰۷- گیس، گاری، ساری، اسیر، سیاه، سایه، گریه، گیره، گیاه، سیگار، سیاره، سیاهرگ
۸۰۸- ساوه، آسان، تنها، توانا، سوهان، تاوان، ستوان، استوا، استان، اوستا، استوانه
۸۰۹- قبر، غار، غرق، ورق، بوق، باغ، غرب، برق، غوره، غبار، غروب، روباه، قورباغه
۸۱۰- شوک، وزش، کشور، کاوش، ورزش، کاور، شرور، رزرو، ارزش، زرشک، کشاورز، ورزشکار
۸۱۱- جرم، جام، تاج، هجرت، هرات، تاجر، جامه، مهارت، تهاجم، ترجمه، مهاجر، مهاجرت
۸۱۲- چدن، چین، دنیا، دینی، چیدن، آیین، اینچ، چینی، چایی، دنیوی، دیوان، داوینچی
۸۱۳- مرسی، سیاه، سایه، ماهی، سهام، اسیر، همسر، ماسه، مسیر، سرما، سیاره، سرمایه
۸۱۴- سنا، کنس، ساس، سانس، اسکن، آسان، اساس، سکانس، ساسان، اسکان، اسانس، اسکناس
۸۱۵- سفر، دروس، سفید، یوسف، فرید، ردیف، سفیر، فرود، رسید، ویفر، روسفید، فردوسی
۸۱۶- خون، ساز، سخن، سوزن، ساخت، خزان، زانو، سوخت، سخاوت، خاتون، ستوان، خوزستان
۸۱۷- شوکر، شکار، کوشا، کشور، آوار، روکش، کاوش، شورا، کاور، واشر، آشکار، کارواش
۸۱۸- شیک، رای، پرش، آرش، شکار، اکیپ، پارک، شریک، کیارش، شاپرک، پیرایش، پیراشکی
۸۱۹- رویا، آخور، آریا، یاور، خاور، راوی، خوار، خیار، اخوی، اخروی، اواخر، خاویار
۸۲۰- شکر، آجر، کشو، اوج، جوک، جوش، کاج، کرج، شکور، شرکا، کارجو، جاروکش، جوشکار
۸۲۱- مور، موز، مرزه، روزه، مرور، زیره، رموز، هیزم، مویز، رزومه، روزمره، مهرورزی
۸۲۲- دشت، دارت، تراش، ارشد، ربات، ارتش، شتاب، شربت، شبدر، رشادت، برداشت، ارتشبد
۸۲۳- سوار، راسو، سران، روان، سارس، نارس، نارو، سانس، سوسن، سروان، سنسور، سانسور
۸۲۴- اره، مهر، آیه، نهی، نیمه، امریه، آرمین، رامین، ارمنی، مهران، مهیار، اهریمن
۸۲۵- علم، عهد، عمل، عمه، دلمه، عالم، عادل، معاد، معده، معدل، ماده، مدال، معادله
۸۲۶- نعل، نسل، علی، قتل، عقل، نقل، عسل، تعلق، تنیس، لیست، تعلیق، تلقین، نستعلیق
۸۲۷- تهی، نفت، هتل، تله، نفرت، تلفن، لیتر، رتیل، تیله، فرنی، تیره، هیتلر، فیلتر
۸۲۸- دبیر، نبرد، برند، نیرو، درون، روند، نوید، دربی، بندری، بیرون، روبند، دوربین
۸۲۹- داد، درد، مدار، مادر، آرام، مداد، امداد، درآمد، داماد، مرداد، مدارا، دامدار
۸۳۰- دیر، دوا، اود، دیو، یاور، دریا، رویا، داور، دارو، راوی، اردو، دیوار، رادیو
۸۳۱- غنا، متن، ملت، لغت، غلام، املت، نهال، غلات، تنها، نغمه، لانه، ناله، لغتنامه
۸۳۲- قتل، تلخ، خلق، خال، خالی، تخیل، قاتل، خالق، قالی، خیال، خلاق، لیاقت، خلاقیت
۸۳۳- سرخ، ترس، خرس، نرخ، آسان، سرنخ، خسارت، خرناس، استخر، خراسان، ساختار، ستارخان
۸۳۴- جام، تیم، عام، آیات، تجمع، مایع، جامع، جمعیت، جماعت، اجتماع، مایعات، اجتماعی
۸۳۵- بچه، چاه، چهار، چاره، آزار، بارز، آچار، ارابه، ابزار، بازار، چابهار، بازارچه
۸۳۶- ریل، بدل، دبی، بیل، ریال، یلدا، دلار، دلیر، دبیر، دلبر، دلربا، بیدار، اردبیل
۸۳۷- گوی، یزد، گود، دیگ، گلو، دوز، زود، لگد، لیز، زگیل، دیزل، لوزی، زیلو، گلدوزی
۸۳۸- روشن، ناشی، رویش، شناور، نیایش، شیرین، آویشن، شنوایی، ویرایش، شیروانی، روشنایی
۸۳۹- دست، زود، سود، یزد، دیو، تیز، دیس، سید، سوز، دوست، سوتی، زیست، دویست، دوزیست
۸۴۰- مدت، یلدا، پیام، امید، پیدا، پماد، لامپ، مدال، املت، پلید، پدال، دیپلم، میلاد
۸۴۱- توپ، پول، پلو، پتو، پلک، سوپ، پوک، پتک، لوس، توکل، پوست، سکوت، کپسول، تلسکوپ
۸۴۲- زشت، تشک، ارتش، شکار، کاشت، تراز، تراش، تشکر، ترکش، زرشک، شرکت، شراکت، کشتزار
۸۴۳- خار، آخر، خدا، نرخ، خان، شاخ، خشن، خراش، ارشد، نادر، درنا، اندر، خارش، درخشان
۸۴۴- خار، آخر، خرم، مهر، پره، اخم، خام، خمار، پاره، خرما، خمره، پخمه، خامه، خمپاره
۸۴۵- ملی، ملس، لمس، ملت، تیم، سیل، میت، سطل، لیست، مسلط، طلسم، تسلط، تسلیم، مستطیل
۸۴۶- جور، روس، سرخ، هرج، سهو، سرو، خرج، خسرو، خروس، سوره، جوخه، خروج، جسور، سرجوخه
۸۴۷- سوپ، سپر، پسر، سست، سوخت، خروس، رسوخ، خسرو، پوست، پوستر، پرستو، سرسخت، سرخپوست
۸۴۸- رقم، دقت، درد، قرن، مدت، متن، قند، قدم، تند، قدرت، مرقد، تمدن، مقتدر، قدرتمند
۸۴۹- پلو، پول، هلو، پهن، پله، لپه، آهن، پناه، پهلو، پلان، ناله، پونه، لانه، پهلوان
۸۵۰- خوب، خوک، کابل، خالی، خواب، باکو، الکی، کوبا، وکیل، خیال، کیلو، لوبیا، خالکوبی
۸۵۱- کاخ، کره، هنر، خنک، نکره، رخنه، خانه، کنار، اراک، انکار، ارکان، کرانه، کارخانه
۸۵۲- زبل، بغل، لبه، غزل، غاز، زاغ، باغ، اغلب، آبله، بالغ، زغال، غزال، زباله، بزغاله
۸۵۳- رهن، دین، دور، دیو، نود، نوه، رژه، نیرو، نوید، نرده، درون، نروژ، ویژه، هیدروژن
۸۵۴- خبر، قبر، برق، قرن، خراب، قرآن، بخار، نقاب، قربان، اخبار، انبار، باران، باقرخان
۸۵۵- دسر، مرد، دمر، گرد، مرگ، گرم، مگس، سدر، سردر، مدرس، مسگر، سرگرم، سرگرد، سردرگم
۸۵۶- مشت، شخص، ختم، اتم، تخم، خشت، شصت، خاتم، مشخص، شاخص، صامت، مختص، متشخص، مشخصات
۸۵۷- کره، ترکه، برکه، بهتر، تابه، برکت، رکاب، کتاب، رتبه، ربات، کهربا، هکتار، تبهکار
۸۵۸- هوش، بدن، نوه، نود، نبش، دبه، شنبه، شنود، بنده، شهود، بدنه، دنبه، بهنوش، دوشنبه
۸۵۹- لگد، شنل، گردن، ناشر، دانش، انگل، شلنگ، لنگر، دلار، گلدان، شاگرد، شناگر، شالگردن
۸۶۰- مست، متر، سمت، ستم، جسم، سمج، جرم، تجسم، تاجر، رستم، اجرت، سماجت، جسارت، مستاجر
۸۶۱- نفس، سفر، رنج، نجف، نجار، افسر، آرنج، فارس، نارنج، فنجان، اسفنج، فسنجان، رفسنجان
۸۶۲- نشر، پرش، ران، ریش، شیر، نیش، ناشر، ناشی، شیار، پریا، پنیر، رانش، پرشیا، پریشان
۸۶۳- غار، دوغ، دور، داغ، غده، دارو، داور، ارده، دوره، روده، دروغ، آروغ، غوره، داروغه
۸۶۴- کرد، بور، باک، کدو، کبد، باکو، ابرو، رکود، کادو، کبود، دکور، بودا، بارکد، دارکوب
۸۶۵- شتر، رشت، نشت، گشت، تنگ، ترش، تراش، ناشر، ارتش، نگار، گران، انگشت، شناگر، انگشتر
۸۶۶- آوا، آرا، شعر، عشا، شرع، عرش، شعرا، شعار، شعور، شروع، شاعر، اشعار، اعشار، عاشورا
۸۶۷- کرم، کمر، رسم، سمی، کسر، مسری، مرسی، کسری، سیرک، کرسی، ریسک، میکس، کمیسر، کریسمس
۸۶۸- بور، خبر، بره، خوب، خزه، خزر، خوره، روزه، خبره، بروز، برزخ، روزبه، بهروز، خربوزه
۸۶۹- لیر، شال، آریا، ارزش، شیار، ریزش، لرزش، شیلا، ارشیا، شیراز، آرایش، آلایش، شالیزار
۸۷۰- ولی، بام، بیل، بال، آبی، مبل، مولا، لیمو، لابی، یابو، ویلا، آلبوم، لوبیا، موبایل
۸۷۱- نشت، تنش، نشات، آیین، نشان، آنتن، ناشی، آشتی، آتشین، نیایش، نشانی، ناتنی، انیشتین
۸۷۲- مهم، حرم، رحم، حرام، حمام، مرام، مرهم، محرم، رحمان، مراحم، مهمان، نامحرم، محرمانه
۸۷۳- اتو، کند، کود، تند، ونک، کدو، تانک، دکان، اندک، کتان، کودن، کندو، کودتا، تکواندو
۸۷۴- درز، روز، دره، هدر، وزرا، داور، دراز، زهرا، دوره، روده، زرده، آرزو، آزرده، دروازه
۸۷۵- تشک، دکل، کاشت، دلار، شکار، دکتر، شرکت، ترکش، تراش، ارتش، تشکر، درشت، تلاش، شکلات
۸۷۶- سود، سنا، نوا، اود، سونا، سواد، سینا، نوید، سودا، سویا، یونس، اسید، سودان، ادیسون
۸۷۷- روی، زیر، پری، روز، پیر، زور، پیرو، روزی، وزیر، پریز، پرویز، پیروی، پیروز، پیروزی
۸۷۸- کبد، باک، کود، دکور، کارد، ابرو، باکو، کوبا، رکاب، اردک، بودا، کادو، کبود، دارکوب
۸۷۹- نوید، امید، ویلا، مواد، یلدا، لیمو، مدال، میدان، وانیل، دیوان، ملوان، میلاد، لیوان
۸۸۰- بنا، تاب، نیت، آنی، نیک، تانک، یکتا، یکان، کیان، کتان، نکبت، تبانی، نیابت، کابینت
۸۸۱- تخم، خدا، رخت، مدت، مدرک، مخدر، خرما، دارت، خدمت، خادم، دکتر، درخت، دختر، خدمتکار
۸۸۲- مور، آرم، یار، امر، مهو، مهیا، مهار، ماهر، اهرم، امور، هموار، مهیار، امریه، ارومیه
۸۸۳- شاد، شهد، رشد، زهر، زرده، زهرا، شهدا، ارشد، شاهد، هزار، ارشه، آزرده، هشدار، شهرزاد
۸۸۴- یاد، آتش، آتی، شاد، داد، شیدا، آیات، اشیا، شیاد، آشتی، شدید، تشدید، داداش، یادداشت
۸۸۵- ساک، سیم، وام، سکو، کما، کام، واکس، ماسک، اسکی، مسواک، مساوی، مایوس، سیامک، اسکیمو
۸۸۶- پری، پیر، پره، پشه، نیش، شیره، شهین، شهره، پینه، نهره، نیره، نشریه، شهریه، هنرپیشه
۸۸۷- قوا، وقت، موم، قوم، موقت، قامت، ماتم، تمام، مقام، مقوا، تقوا، ماموت، مقاوم، مقاومت
۸۸۸- خار، شیر، آرش، رخش، خیار، اشیا، اخیر، شیار، آریا، خارش، خراش، ارشیا، آرایش، خشایار
۸۸۹- گوش، شکر، اشک، گور، شوش، کشش، کاور، شوکر، کاوش، شورش، کوشش، گوارش، کاوشگر، کشورگشا
۸۹۰- گرز، گاز، برگ، برگه، هزار، بارز، زهرا، هرگز، گربه، بزرگ، گراز، رهبر، رگبار، بزرگراه
۸۹۱- دام، نام، داغ، نما، دامن، نماد، نادم، دماغ، اغما، دانا، داغان، ادغام، اندام، دامغان
۸۹۲- پیل، چدن، چین، بدل، دلبر، دلیر، دریل، برند، چرند، بلند، چنبر، چریدن، دریبل، بلدرچین
۸۹۳- دین، مدت، یمن، منت، متن، دینی، دایی، یتیم، آیین، تمدن، تامین، امنیت، تایید، دینامیت
۸۹۴- اشک، آرش، ترک، ارتش، تراش، اراک، کارت، راکت، ترکش، تشکر، ترشک، شراکت، کشتار، اشتراک
۸۹۵- دکه، کره، کوه، کوره، ورود، کندو، دوره، نوکر، دکور، روده، نرده، رنده، وردنه، کوهنورد
۸۹۶- فال، ولت، آفت، وال، وات، الف، آلو، اول، لبو، فلوت، بلوا، بلوف، بافت، تابلو، فوتبال
۸۹۷- کتب، باک، ناب، نوک، کوبا، باکو، بانک، کاتب، کتاب، تنبک، بوتان، تناوب، باتون، تنباکو
۸۹۸- آتی، بیت، ادب، باد، ابد، آباد، آداب، باید، آیات، آبادی، ابیات، ابتدا، دیابت، ادبیات
۸۹۹- رهن، بار، بها، اره، نهم، امر، انبر، مهار، بهمن، بهنام، مهران، بهرام، مهربان، برنامه
۹۰۰- نیک، پاک، پیت، تیپ، یکان، اکیپ، تیپا، کیان، یکتا، کتان، تکان، پیکان، کاینات، کاپیتان
۹۰۱- نیم، یمن، مین، مسن، ایمن، مایو، سیما، نیما، مونس، ناموس، سینما، یاسمن، سیمان، سونامی
۹۰۲- کفا، کمر، مکار، مکرر، کفور، کافر، امور، فورا، کاور، اکرم، مارک، مرور، کافور، ماکروفر

 

نویسنده: admin-p
نظرات: بدون نظر

دیدگاه های کاربران

به نکات زیر توجه کنید

  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.

رزرو تبلیغات در این مکان

مطالب بر اساس

نرم افزار های ضروری

خرید فالوور